Manteno il pažintys

Jūratė Mereckienė administratorė A. Balsų skaičiavimo kom. Terri Prunskis From Oct Dec. Ateitininkas turi būti geras katalikas, turi stengtis gyventi taip, kaip Bažnyčia moko. That night five guests joined as members while three became member- candidates. Tikiu, kad galėsiu padėti Lietuvių Fondui pasiekti savo tikslus.

Fondas KAS MES Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, sąjūdžiu, kuris darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos ir išeivijos jaunimo kultūrai.

Ateitininkas turi būti geras katalikas, turi stengtis gyventi taip, manteno il pažintys Bažnyčia moko. Ateitininkas turi būti geru lietuviu.

manteno il pažintys

Jis turi ne tik mylėti Lietuvą, bet kalbėti lietuviškai, pažinti Lietuvos istoriją ir dirbti dėl Lietuvos. Ateitininkas turi būti geras šeimos narys. Jis turi gerbti savo tėvus, turi stengtis jų klausyti, jiems padėti.

manteno il pažintys

Jis turi mylėti savo brolius ir seseris. Ateitininkas turi suprasti, kad jis yra visuomenės narys.

2013 METŲ LIETUVIŲ FONDO VEIKLOS ATASKAITA 2013 ANNUAL REPORT OF THE LITHUANIAN FOUNDATION

Jis turi jausti atsakomybę už kitus, žiūrėti visų bendro gėrio, ir turi gerbi kitų teises ir laisvę. Ateitininkas turi siekti aukštų idealų. Jis turi mokytis, turi skaityti, domėtis daugeliu dalykų.

manteno il pažintys

Jis turi stengtis išugdyti stiprų charakterį. Tulpė reiškia dvasinę jaunatvę.

manteno il pažintys

Penki jos žiedlapiai mena penkis ateitininkų principus. Kryžius yra pagrindinių gyvenimo krypčių rodyklė: gulstinė linija reiškia gamtinį mūsų kelią, o statmeninė - antgamtinį. Trejetas spindulių, kurie ištrykšta iš saulės ir sudaro kryžių, reiškia trejetą dieviškųjų dorybių - tikėjimą, viltį ir meilę.

Saulė kryžiaus centre simbolizuoja amžiną šviesą ir tiesos šaltinį Dievą.

manteno il pažintys

Žemės pusrutulis - mūsų veiklos plotas, pasaulis. Gedimino stulpai, įspausti žemės pusrutulyje, - tai mūsų veiklos ypatingoji vieta - savoji žemė, tauta, tėvynė. Ženklas segamas prie apdaro kairėje krūtinės pusėje. Kiekviena sąjunga turi savitą simboliką - skirtingų spalvų ženklelius ir juosteles ASS - tik ženklelius.

manteno il pažintys

Juostelė, rišama per petį, primena kardo juostą, taip juostelė primena įpareigojimą būti drąsiu ir garbingu. Juostelė puošia nario krūtinę - ir tai reiškia, kad jis savo idealams turi tarnauti visa širdimi.

Tikslai — Šiaurės Amerikos Ateitininkai

SAS korporacijos taip pat turi kepurėles bei savitos spalvos juosteles. Kepuraitė yra galvos papuošalas - tos galvos, kuri vadovauja nario veiksmams ir už juos atsako.

Kubiliaus nuotr. Konsulatas laikosi, kaip aš sakau, ant trijų svarbiausių dalykų. Pirma, tai konsulinės paslaugos — išduodame pasus, vizas ne Lietuvos piliečiams, gimimo, mirties liudijimus, įgaliojimus. Antra, kultūrinis ir bendruomeninis gyvenimas. Ir trečia, ekonominis ir politinis: investicijų pritraukimas, pagalba Lietuvos įmonėms.

Visų sąjungų ženkleliams būdinga auksinė spalva reiškia idealų patvarumą ir viltingą pergalę. MISIJA IR ISTORIJA Ateitininkų kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija — vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto manteno il pažintys pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas

Ateitininkų organizacija turėtų tapti jaunuolių, turinčių stiprią tautinę ir katalikišką savimonę, gebančių aktyviai ir kūrybingai reikštis įvairiose gyvenimo ir kūrybos srityse, sąjūdžiu, kuris darytų ženklią ir teigiamą įtaką šiuolaikinei Lietuvos ir išeivijos jaunimo kultūrai. Ateitininkų organizacija turėtų tapti patrauklia ir realia alternatyva šiuolaikinei neturinčiai aiškios vertybinės krypties postmodernistinei jaunimo kultūrai, individualizmui bei vertybiniam reliatyvizmui.

Ateitininkų organizacija turėtų būti prieinama ir patraukli veiklos ir saviugdos forma visiems jaunuoliams, kurie vertina aiškias bei tvirtas vertybines nuostatas, nori lavinti savo intelektualinius, kūrybinius, organizacinius sugebėjimus, gilinti savo pasaulėžiūrą ir aktyviai pasitarnauti bendram visuomenės gėriui įvairiose visuomeninės, socialinės, manteno il pažintys, religinės, politinės ir tarptautinės jaunimo veiklos srityse. Ateitininkų organizacija turėtų tapti žinoma ir prieinama tiek Lietuvos tiek ir išeivijos jaunimui ir sudaryti sąlygas vietos jaunimui aktyviai įsijungti į jau egzistuojančių organizacijos padalinių veiklą ar savarankiškai įkurti naują ateitininkų veiklos centrą gaunant visą reikalingą paramą bei pagalbą iš arčiausiai esančių ateitininkų veiklos centrų.

Ateitininkų organizacija turėtų tapti nauju įtakingu šiuolaikinės Lietuvos ir išeivijos jaunimo kultūros formavimosi židiniu, kurio teigiama įtaka apimtų įvairius Lietuvos ir išeivijos jaunimo sluoksnius ir galiausiai teigiamai įtakotų visos visuomenės vertybinę orientaciją bei nuostatas.