Greitis pažintys utica ny, Welcome to Scribd!

Strategic Management: a Stakeholder Approach. Cultural urban branding and creative cities: A theoretical framework for promoting creativity in the public spaces. On Brand. Vadovaujantis mokslo šaltinių analize ir empirinio tyrimo rezultatais, identifikuotos pagrindinės suinteresuotosios šalys, dalyvaujančios miesto prekės ženklo vystymo veiklose, išskirti šeši miesto prekės ženklo elementai, apibūdintos šių elementų charakteristikos. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas miesto prekės ženklo vystymo veiklose: ekspertų nuostatų analizė Aukščiau aprašytų 15 ekspertų interviu esminiai rezultatai šiame straipsnyje pateikti apibendrintomis ekspertų nuostatomis pagal keturias pagrindines klausimų grupes: 1.

albany greitis pažintys

Place brandingkai nagrinėjami konkrečių vietovių ar net regionų prekės ženklo klausimai, tačiau labiausiai domimasi tiek demografiniu, tiek geografiniu pagrindu susiformavusiais teritoriniais objektais, susijusiais su administraciniu, demografiniu, etnografiniu, geografiniu, socialiniu ar ekonominiu skirstymu Balakrishnan, Kerr, Tai bene bendriausia vietovių prekės ženklų ypatumus nagrinėjanti koncepcija, nesusaistyta su vietovės suvokimo tipu, tad gali būti taikoma tiek miestams, tiek atskiriems jo gyvena socialinės greitasis pažintys torontas, tiek valstybėms, tiek etnografiniu greitis pažintys utica ny besiskiriančių gyventojų grupių apgyvendintoms teritorijoms, tiek geografiškai susiformavusiems teritoriniams objektams.

Be to, ši koncepcija analizuoja įvairius prekės ženklo vystymo aspektus; b pastarųjų metų mokslininkų tyrimuose Balakrishnan, Kerr, plėtojamas daugiadisciplinis požiūris, kai moteris pažintys kuprinė paaiškinti įvairių suinteresuotųjų šalių ir miesto prekės ženklo vystymo sąveiką ir sutariama, kad miesto prekės ženklas yra strateginis miesto ar teritorijos išteklius, kuris sujungia politiką ir vartojimą; c miesto prekės ženklas yra analizuojamas miesto angl.

City brandingregiono angl. Region brandingšalies angl. Country branding ir iš dalies tautos angl. Nation branding ženklodaros kontekste. Viena vertus, paminėtuosius konceptus galima laikyti atskirais miesto prekės ženklo vystymo segmentais, nes šios sampratos skiriasi tik savo teritoriniu lygmeniu.

Kita vertus, mokslinėje literatūroje šie teoriniai diskursai aptariami kaip atskiri ir sąlygiškai savarankiški teoriniai konstruktai; d miesto prekės ženklas aptariamas kaip vienas iš valstybės, tautos ženklodaros ar prekės ženklo dedamųjų elementų. Mokslininkai, analizuodami suverenias, tautiniu pagrindu susiformavusias, tam tikroje teritorijoje gyvenančias ir legitimumą turinčias žmonių grupes, teorinėse įžvalgose bene dažniausiai vartoja tautos ženklodaros sąvoką Olins, ; Fan, ; Potter, ; Anholt, Kiti tyrėjai vartoja kitą šalies ženklodaros terminą Kotler, Gertner, ; Papadopoulos, Heslop, ; Florek, Valstybės ženklodara išsamiai aptarta Lionikaitės daktaro disertacijoje Valstybės vidinės ženklodaros modeliavimas.

Miesto prekės ženklas pasižymi daugiadimensiškumu, atskleidžiamu skirtingais teoriniais konceptais, grindžiamas įvairiomis įžvalgomis, todėl šiame straipsnyje siekiama išgryninti miesto prekės ženklo konceptą kaip suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiškos rezultatą.

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiška miesto prekės ženklo vystymo veiklose moksliniuose tyrimuose iki šiol atspindėta fragmentiškai ir skirtingais pjūviais: gilinamasi į miesto suinteresuotųjų šalių įsitraukimą į vietos vystymą; analizuojamas jaunimo įtraukimas į bendruomenių vystymą; nagrinėjamas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas vystant miesto prekės ženklą postindustrinių miestų perspektyvoje; nagrinėjamas piliečių vaidmuo kuriant ir plėtojant miestų prekių ženklus Herez niak, Florek, ; tiriamas vietos valdžios siekis vystyti miesto prekės ženklą ir siekti politinių tikslų, susijusių su ekonominiu ar erdviniu vietos vystymusi Eshuis et al.

Apibendrinant galima teigti, kad mokslinėje literatūroje yra analizuojamas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas skirtingose veiklose, gilinantis į vienos ar kitos suinteresuotosios šalies lūkesčius ar dalyvavimo rezultatus, analizuojama miesto prekės ženklo vystymo problematika, kai aptariama miesto prekės ženklo samprata ar identifikuojami atskiri miesto prekės ženklo elementai, tačiau stokojama sisteminio požiūrio, modeliuojant suinteresuotųjų šalių dalyvavimui būtinas sąlygas, įvardijant miesto prekės ženklo vystymo kryptis.

Galima teigti, kad suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiška miesto prekės ženklo vystymo veiklose yra aktualus, bet kartu ir probleminis tyrimų objektas tiek teoriniu, tiek ir praktiniu požiūriais. Mokslinė problema gali būti apibendrinta tokiu probleminiu klausimu: kokie svarbiausi teoriniai ir praktiniai aspektai apibūdina suinteresuotųjų šalių dalyvavimą Lietuvos miestų prekės ženklo vystymo veiklose?

Objektas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas vystant miesto prekės ženklą. Tyrimo tikslas mokslo šaltinių ir empirinio tyrimo rezultatų analizės pagrindu atskleisti suinteresuotųjų šalių dalyvavimo miesto prekės ženklo vystymo veiklose raišką. Tyrimo metodai. Siekiant ištirti suinteresuotųjų dalyvavimo raišką vystant miesto prekės ženklą realizuojama bendroji angl. Basic, Generic kokybinio tyrimo strategija Merriam,kuri į tiriamą reiškinį įgalina žiūrėti per reliatyvizmo ontologinę prieigą, plėtojant greitis pažintys utica ny konstruktyvizmo epistemologiją, pasitelkiant interpretacinę metodologinę prieigą ir siekiant išlaikyti esminius kokybinio tyrimo kriterijus įtikinamumas, patikimumas, perkeliamumas, patvirtinamumas, išvadų generalizavimas.

Claude M Steiner - Scenarijai Kuriais Gyvena Zmones 2010 LT

Empiriniame tyrime pritaikyti trys tyrimo metodai: 1 atvejo studijos metodu išnagrinėti visi metais patvirtinti aštuoni Lietuvos miestų prekės ženklo naudojimo vadovai ir jų trys pagrin- 6 7 dinės dalys prekės ženklo koncepcija, charakteristikos ir praktiniai sprendimai; išskirtos konkurencinė ir tvari miesto prekės ženklo vystymo kryptys; 2 dokumentų turinio analizės metodu analizuota, kaip 60 savivaldybių strateginiuose plėtros planuose yra fiksuota suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiška vystant miesto prekės ženklą, ištirti miesto prekės ženklo vystymo šiuose planuose komponentai; 3 ekspertų iš dalies struktūruoto interviu metodu ištirtos penkiolikos ekspertų nuostatos apie suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raišką miesto prekės ženklo vystymo veiklose akcentuojant keturias esmines klausimų grupes: miesto prekės ženklo koncepcija ir paskirtis, miesto prekės ženklo vystymas, miesto prekės ženklo struktūra, suinteresuotųjų šalių dalyvavimo identifikavimas.

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo teoriniai kontekstai Gilinantis į teorinius suinteresuotųjų šalių dalyvavimo aspektus, pažymėtina, kad suinteresuotosios šalies konceptas į viešąjį sektorių atėjo iš verslo. Mokslininkai Roberts ir Mahoney detalizavo, kad suinteresuotąja šalimi galima vadinti visus asmenis ar organizacijas, kurie turi kokią nors dalį angl.

Stake konkrečioje organizacijoje ir todėl siekia daryti jai įtaką, kad patenkintų savo interesus.

„15“, Ką Geriausia Padaryti Lake Placid Mieste, Ny

Pagrindinės suinteresuotųjų šalių sąvokos apibrėžtys yra klasifikuojamos: a pagal santykius, b pagal galią, c pagal santykių teisėtumą. Mokslininkai bene labiausiai analizuoja ir gilinasi į suinteresuotosios šalies apibrėžtį pagal galią. Tokia suinteresuotoji šalis dažniausiai apibūdinama kaip grupė asmenų, turinčių bendrų interesų ir galią veikti grupės labui.

Mažiausiai diskutuojama apie suinteresuotosios šalies sampratą pagal įsitraukimą, kai grupė asmenų dalyvauja veiklos procese. Suinteresuotąsias šalis pagal santykius ir santykių teisėtumą mokslininkai aiškina panašiai: suinteresuotoji šalis yra apibūdinama kaip grupė, kuri atsakinga už vykdančią veiklą organizaciją arba net gali pretenduoti į organizacijos išteklius, gamybą ir kt. Mokslininkai pažymi, kad suinteresuotoji šalis privalo turėti galią tiesiogiai paveikti organizacijos ateitį, o jeigu taip nėra, ji negali būti laikoma suinteresuotąja šalimi.

Tačiau galia paveikti ateitį gali būti tik formali. Formali galia dažniau pasireiškia viešojo ir ne greitis pažintys utica ny siekiančio sektoriaus organizacijų atžvilgiu. Todėl viešajame sektoriuje yra sudėtingiau įvardyti, kas yra suinteresuotoji šalis. Be to, kaip teigia Schillingdažnai interesai gali būti užslėpti, todėl juos identifikuoti būna sudėtinga.

Šio straipsnio autoriai vadovaujasi nuostata, kad suinteresuotoji šalis yra asmenų grupė, dalyvaujanti miesto prekės ženklo vystymo veiklose.

Šis apibrėžimas grindžiamas suinteresuotosios šalies dalyvavimo teisėtumu, įsitraukimu ir galia daryti įtaką. Kotler išskyrė keturias pagrindines grupes, dalyvaujančias miesto prekės ženklo vystymo veiklose: 1 svečiai; 2 nuolatiniai gyventojai ir darbuotojai; 3 verslas ir pramonė; 4 tarptautinės eksporto rinkos. Zenker išskyrė ypatingą miesto prekės ženklo vystymo tikslinę grupę, kurią įvardijo kaip kūrybinė klasė angl. Creative class. Kadangi talentingų ir kvalifikuotų darbuotojų samdymas tampa ypač sunkiu uždaviniu daugeliui įmonių, neretai kaip pagrindinis miesto marketingo tikslas yra pritraukti į miestą talentingus ir kūrybingus žmones, siekiant pagerinti miesto patrauklumą investuotojų bei įmonių atžvilgiu.

Klasifikuojant suinteresuotąsias šalis svarbu nustatyti, ar suinteresuotoji šalis pagal savo susiformavimą yra pirminė ar antrinė Wolf, Be to, Florea ir Florea akcentuoja, kad kiekviena suinteresuotoji šalis yra vidinė arba išorinė.

Matulevičienėcituodama Gil-Lafuente ir Paulasiūlo identifikuoti suinteresuotąsias šalis pagal 5 kriterijus: įsipareigojimas, atstovavimas, priklausomybė, įtaka, artimumas.

Tokius ir panašius suinteresuotųjų šalių požymius bei kriterijus akcentuoja dauguma mokslininkų.

Vadovaudamiesi mokslo šaltinių analizės rezultatais ir minėtais suinteresuotųjų šalių požymiais bei kriterijais, šio straipsnio autoriai identifikavo dešimt pagrindinių suinteresuotųjų šalių, galinčių dalyvauti vystant miesto prekės ženklą: 1 miesto verslininkai; 2 miesto politikai; 3 žiniasklaida; 4 miesto gyventojai; 5 miesto organizacijos; 6 miestai partneriai; 7 vyriausybė; 8 miestai konkurentai; 9 turistai; 10 investuotojai.

Mokslinėje literatūroje dalyvavimo konceptas suvokiamas gana plačiai: nuo nuomonės išsakymo iki savanoriškos veiklos bei įtakos priimant sprendimus, teikiant paslaugas Tijūnaitienė, Damkuvienė, Dalyvavimas yra daugiamatis reiškinys, todėl nėra vienos bendros, universalios šį reiškinį aiškinančios teorijos, kuri sujungtų skirtingus požiūrius Petukienė et al.

Moksle vyrauja dvi pagrindinės teorijos, atskleidžiančios dalyvavimo koncepto esmę: 1. Socialinio kapitalo teorija. Petukienės ir kt. Racionalaus dalyvavimo teorija, kai veikla grindžiama savo naudos išskaičiavimu Ogu, Šios teorijos šalininkai sutelkia dėmesį į socialinių mainų aplinką, kai mainai matuojami dalyvavimo nauda, priimant naudingiausius sau ir kitiems sprendimus.

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas mokslinėje literatūroje analizuojamas tiek vertinant pagal ūkio sritis aplinkosauga, švietimas ar sveikatos apsauga ir kt. Požiūriai į dalyvavimą angl. Dalyvavimas dažnai plėtojamas kaip sąveikos realizavimas siekiant pozityvaus pokyčio orientuojantis į suinteresuotųjų šalių gerovę.

greitasis pažintys renginiai telford

Mokslinėje literatūroje stokojama įžvalgų, kuriose analizuojamas suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, kai siekiama identifikuoti konkrečias suinteresuotąsias šalis, jų sąveiką, įvardijant rezultatą miesto prekės ženklo vystymo kryptis. Šiame straipsnyje vadovaujamasi nuostata, kad suinteresuotosios šalies dalyvavimas gali būti paaiškintas kaip racionalumu pagrįstas praktinės veiklos būdas, kurį pasirenka suinteresuotoji šalis.

Apibendrinant galima teigti, kad dalyvavimas yra platus konceptas, kai ekonominiai, socialiniai, kultūriniai ir psichologiniai aspektai susipina. Mokslininkai įvardija ir skirtingas dalyvavimo raiškos formas. Nuo XX amžiaus pabaigos pastebima tendencija, kad suinteresuotosios šalys vis labiau įsitraukia į įvairias viešąsias veiklas, plėtros projektus, miesto, kuriame gyvena arba turi interesų, plėtrą.

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimu siekiama suderinti skirtingus interesus ir sutarti dėl bendro rezultato, t. Į suinteresuotųjų šalių dalyvavimą vystant miesto prekės ženklą galima žvelgti kaip į veiksmų visumą, kuri apima miesto prekės ženklo vystymą kaip bendro sutarimo objektą. Miesto prekės ženklas kaip miesto marketingo instrumentas Pastaraisiais dešimtmečiais marketingo objektu tapo ne tik prekės ir paslaugos, bet ir asmenybės, teritorijos, miestai ir net valstybės.

Galima pažymėti, kad marketingas, atsiradęs kaip verslas pirkti ir parduoti angl.

Naudokite tik apostrofą, kai norite, kad vardas būtų nuosavybė. Jų reikalavimai: darbo užmokesčio padidinimas iki 15 dolerių per valandą ir teisė formuoti sąjungas be jų darbdavių atleidimo. Kai kurie gali jį užmušti, kad šauktų Michael Lynche, bet turiu pripažinti, kad aš irgi šiek tiek pamačiau. Simonas net pasakė, kad tai buvo geriausias visų gyvų pasirodymų atlikimas iki šiol šiame sezone. Tik po to, kai įjungėte žarną, kad užpildytų savo 9 mėnesių sūnaus Nikolajaus vaikišką baseiną, Dominique Woodger atsitiktinai purškė vaiką su vandeniu.

Miesto prekės ženklas traktuojamas kaip vienas iš svarbiausių miesto marketingo instrumentų, kuris ypač aktyviai plėtojamas XXI amžiuje. Miesto marketingas iš pradžių buvo traktuojamas kaip paprastas miesto ir jo traukos objektų rėmimo priemonių taikymas, palaipsniui išaugo į subtilesnes marketingo veiklas, daug dėmesio skiriant 8 marketingo komplekso sudarymui, rinkos tyrimams, strateginių tikslų įgyvendinimui Ashworth, Voogd, Šie mokslininkai išskyrė tris marketingo disciplinos vystymosi kryptis ne pelno organizacijų marketingas, socialinis marketingas ir įvaizdžio marketingas.

Šios kryptys prisidėjo prie tradicinio marketingo turinio kaitos. Nuo XXI amžiaus miesto marketingas yra vis plačiau nagrinėjama tema, kai miestai tampa antrepreneriška elgsena pasižyminčiais subjektais, kurie konkuruoja dėl kapitalo, stengiasi išlaikyti inovacijas remiančias struktūras, ypač didelius gebėjimus turinčią darbo jėgą ir susikurti geriausias gyvenimo sąlygas.

Šiuolaikiniai miestai aktyviai formuoja ekonominės veiklos sąlygas, vystant socialinę-ekonominę inovatyvios gamybos aplinką, kai išryškinama kokybė, efektyvumas ir gamybos veiksnių patikimumas. Miestas dažnai traktuojamas kaip produktų ir paslaugų gamintojas. Vadinasi, miestas yra lygintinas su įmone, kuri siūlo savo produktus tikslinėms grupėms.

Kavaratzis ir Ashworth apibendrino ir įvardijo tris miesto greičio pažintys tendencijos prekės ženklai fazes, kurios neturi griežtai nustatytų laiko ar geografinių ribų, tačiau būtinas sklandus ir nuoseklus perėjimas iš vieno etapo į kitą: a miesto skatinimo etapas, b planavimo instrumentų etapas, c korporatyvinio prekės ženklo etapas.

Balakrishnan ir Kerr siūlo 4D modelį angl. Sėkmingas miesto marketingas reikalauja pro fesionalaus vadovavimo, jis gali būti valdomas kaip verslo projektai privačiose įmonėse. Be to, kaip teigia Kotlerbūtina, jog gyventojai ir įmonės norėtų patys prisidėti prie miesto plėtros, tik tokiu atveju miesto vystymasis taps kryptingas ir tenkins suinteresuotuosius asmenis.

Toks vystymasis nebus rezultatyvus per trumpą laikotarpį, bet ilguoju periodu jis pasiteisins pritraukiant naujus gyventojus, verslo įmones ir turistus. Naujausi miesto marketingo tyrimai fokusuojami į miesto prekės ženklo, suinteresuotųjų šalių vaidmens sąveikas. Pompe pažymi, kad pastaruoju metu miesto marketinge vis labiau išryškinama prekės ženklo ir miesto suinteresuotųjų šalių vaidmens sąveika. Miesto marketingas tampa vis daugiasluoksniškesnis, o galutiniu rezultatu galima laikyti suinteresuotųjų šalių suvokimą apie miestą.

Iš esmės miesto prekės ženklas yra miesto nuosavybė, bet turėtų būti savas, artimas ir kuriantis pridėtinę vertę visoms suinteresuotosioms šalims Merrilees, Miller and Herington, Apibendrinant galima teigti, kad miesto prekės ženklas tampa svarbiu miesto marketingo instru- 9 mentu. Iš esmės miesto marketingą galima apibūdinti kaip vietos pardavimo procesą, kurio metu įvairios suinteresuotųjų šalių grupės, veikiančios tam tikroje geografiškai apibrėžtoje vietovėje, siekia ją parduoti, paverčiant patrauklesne ir kt.

Būtina aiškiai pabrėžti specifiškai naudingos ir patrauklios vietovės ypatybes. Miesto prekės ženklo elementai Skirtingus mokslinius požiūrius į miesto prekės ženklą galima suskirstyti į dvi grupes: 1 funkcinis požiūris, kai akcentuojami konkretūs miesto prekės ženklo elementai, susiję su vartotojo elgesiu siekiant gauti pridėtinę vertę, ir pabrėžiama prekės ženklo funkcinė prigimtis Aaker, Aakeris išskyrė penkias prekės ženklo asmenybines dimensijas, pagal kurias vartotojai vertina prekės ženklą: nuoširdumas, polėkis, išmintis, rafinuotumas ir tvirtumas.

Prekės ženklus žmonės renkasi taip, kaip renkasi draugus, identifikuodami asmenybines patrauklumo dimensijas. Prekės ženklas neretai prisideda prie formuojamos bendruomenės narius pritraukiančios, išlaikančios, vienijančios tradicijos; 2 koncepcinis požiūris apima kognityvinio konstrukto esmę, diferencijavimo priemones ir tapatybiškumo aspektą de Chernatony, McDonald, ; Olins, Šiam požiūriui atstovaujantys mokslininkai pripažįsta, kad miesto prekės ženklas yra dvejopos prigimties: tiek vystytojo, tiek vartotojų nuosavybė Ries, Trout, Esminis skirtumas tarp funkcinio ir koncepcinio požiūrių į miesto prekės ženklą greitis pažintys utica ny skirtingas paties miesto prekės ženklo suvokimas.

Pirmuoju atveju miesto prekės ženklas yra kaip produkto funkcijų raiška, antruoju kaip tiek vartotojui, tiek vystytojui naudingas vertės kūrimo instrumentas. Pripažįstama, kad miesto prekės ženklai yra sudėtingesni ir sunkiau vystomi nei kitų objektų prekės ženklai. Mokslininkai pažymi, kad miesto prekės ženklas yra sudėtingas konstruktas, kuriame susipina emocijos ir racionalūs elementai, tačiau greitis pažintys utica ny, kad miesto prekės ženklas yra bendraturtystės rezultatas ir jis yra vystomas skirtingų suinteresuotųjų grupių.

The Origin of Dinosaurs - Causes of Extinction \u0026 Why Not Live in Indonesia

Okano, Samson teigia, kad miesto prekės ženklas yra sistema, kurioje veikia daugybė skirtingų elementų. Mokslinėje literatūroje įvardijami šie pagrindiniai teoriniai akcentai apie miesto prekės ženklą: tai yra miesto marketingo specialistų supratimas apie tos vietos įvaizdį; tai yra būdas konceptualizuoti miestą taip, kaip jį patiria žmonės; tai yra miesto gyventojų pasitenkinimas ir atsidavimas; tai yra miesto pagrindinių komponentų koncepcija ir matavimas; tai yra sistema miesto veiklos analizei ir vertinimui; tai yra įvaizdžio matavimas.

planet rock pažintys kodas

Apibendrinant galima teigti, kad miesto prekės ženklas yra sudėtingas ir įvairialypis konstruktas, kuriame išskiriami skirtingi elementai. Šio straipsnio autoriai vadovaujasi nuostata, kad miesto prekės ženklas tai skirtingų elementų ir jų charakteristikų sąveika simbiozėkuri yra pagrįsta suinteresuotųjų šalių veikla.

Miesto prekės ženklo elementai Šaltinis: sudaryta straipsnio autorių 9 10 Apibendrinanti mokslinės literatūros analizė įgalino įvardyti šešis miesto prekės ženklo elementus ir 20 jų charakteristikų žr. Šeši elementai sugrupuoti po du į tris grupes: apčiuopiami I grupėneapčiuopiami II grupė ir pasiekimus iliustruojantys miesto prekės ženklo elementai III grupė.

Gyvenimo Būdas

Išskirtieji miesto prekės ženklo elementai vieta, infrastruktūra ir viešosios paslaugos, miesto gyvenimas, žmonės, potencialas, statusas ir pozicija yra Anholt išskirtų elementų praplėtimas papildant detaliomis charakteristikų grupėmis, apibendrinant daugelį išnagrinėtų kitų mokslo šaltinių. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas miesto prekės ženklo vystymo veiklose apima suinteresuotųjų šalių žemėlapio sudarymą ir suinteresuotųjų šalių identitifikavimą vadovaujantis įsipareigojimo, atstovavimo, priklausomybės, įtakos, artimumo kriterijais Kasapi, Cela, ; Green ir kt.

Su tankiais senais miškais, krištolo skaidrumo ežerais, kylančiomis kalnų viršūnėmis, kriokliais ir tarpekliais, gamta buvo labai dosni šiai gražiajai vietai.

Mokslinėje literatūroje įvardijamos trys galimos miesto prekės ženklo vystymo kryptys Pompe, ; Green ir kt. Konkurencinė miesto prekės ženklo vystymo kryptis. Miesto prekės ženklas traktuojamas kaip konkurencinio pranašumo įrankis. Konkurencingumas išreiškia nuolat augančių poreikių ir gebėjimo juos patenkinti santykį.

Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas šiuo aspektu apima pagrindinių miestų konkurentų išskyrimą ir racionalią kitų suinteresuotųjų šalių sąveiką. Kooperavimosi miesto prekės ženklo vystymo kryptis.

Miesto prekės ženklas tampa kooperavimosi instrumentu, kai siekiama sutelkti įvairias institucijas į visumą, kuri užtikrina bendradarbiavimą, kooperavimąsi, konsultavimąsi, susitarimus dėl įsipareigojimų.

Ši kryptis traktuojama labiau kaip sąveika greitis pažintys utica ny vystyti komunikacinį turinį. Suinteresuotosios šalys vienijasi dėl bendrų tikslų, pvz. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas pasireiškia kaip veiklos būdas siekiant rinkos dalyvių pritraukimo į miestą, išryškinant neapčiuopiamus miesto prekės ženklo elementus. Tvari miesto prekės ženklo vystymo kryptis. Miesto prekės ženklas tampa pilietinės visuomenės ir bendruomeniškumo pagrindu, kai siekiama socialinio, politinio, kultūrinio ir etinio marketingo vykdymo įvairiakrypčiuose kontekstuose.

Tvaraus tausojančio ir subalansuoto vystymo kryptis traktuojama kaip tokia suinteresuotųjų šalių veikla, kurioje: 1 įvertinami ateinančių kartų poreikiai, 2 suderinami šiuo metu turimi interesai, 3 užtikrinamas viešojo bendruomeninio intereso prioritetas Augustinaitis, Tyrimo metodika ir tyrimo eiga Tyrimo struktūra Empirinį tyrimą, atliktą m.

Atlikus situacijos analizę konstatuota, kad tik aštuoni Lietuvos miestai turi parengtus, patvirtintus miesto prekės ženklo naudojimo vadovus. Šiuose leidiniuose pristatomi pagrindiniai miesto prekės ženklo elementai, jų vizualinė ir tekstinė raiška. Leidiniai skirti visoms suinteresuotosioms šalims, esančioms, veikiančioms ar planuojančioms savo veiklą greitis pažintys utica ny geografinėje teritorijoje.

Tyrimo metu atlikta išsami šių aštuonių miesto prekės ženklo naudojimo vadovų analizė. Tyrimo tikslas ištirti miesto prekės ženklo naudojimo vadovuose išreikštą prekės ženklo koncepciją bei išskirtas miesto prekės ženklo vystymo kryptis. Pasirinkti visų 60 Lietuvos savivaldybių strateginiai plėtros planai toliau SPPnes pastarieji dokumentai yra traktuojami kaip pagrindiniai dokumentai vietos savivaldos lygmenyje, integruojantys suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir miesto prekės ženklų elementų vystymą.

Šie dokumentai yra ilgesnio laikotarpio daugiau kaip 3 metųskirti aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai savivaldybės teritorijoje numatyti, yra rengiami atsižvelgiant į valstybės bei regioninio lygmens teritorijų ir strateginio planavimo dokumentus, į savivaldybės teritorijų planavimo dokumentus.

Vadovaujantis egzistuojančiu teisiniu reglamentavimu ir susiformavusia praktika, yra halal praleidimas leidžiama islame tokius planus dalyvauja suinteresuotosios šalys.

Dokumentų turinio analize siekta nustatyti, kaip šiuose planuose pasireiškia miesto prekės ženklo vystymas, identifikuoti planuose esančius miesto prekės ženklo elementus. Ekspertams pateikti glausti, konkretūs, kryptingi klausimai. Interviu metu leista dominuoti ekspertams, tyrėjams prisitaikant prie situacijos, lanksčiai reaguojant į ekspertų pageidavimus.

Kiekvieno interviu garso įrašai buvo transkribuoti esminiais tekstais rašytine forma. Vidutiniškai vienas interviu su ekspertais truko apie 32 min. Visi ekspertai turėjo aukštąjį išsilavinimą ir ne mažiau kaip vienų metų patirtį miesto prekės ženklo vystymo veiklose. Išskirtos trys ekspertų grupės: 1 suinteresuotųjų šalių atstovai, dalyvaujantys vystant miesto prekės ženklą: 4 miesto politikai, 2 verslininkai ir 1 NVO atstovas; 2 miesto prekės ženklo vystytojai, įpareigoti tą daryti pagrindinės pagal galią ir artimumą suinteresuotosios šalies: 2 savivaldybių turizmo informacijos centrų vadovai, 2 savivaldybių skyrių, atsakingų už miesto ekonominę plėtrą ir investicijų pritraukimą, specialistai, 2 savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojai, kuruojantys kultūrinę miesto sritį; 3 2 mokslininkai, greitis pažintys utica ny Lietuvos ir Europos miestų prekių ženklų vystymo situacijas.

Interviu klausimynas sudarytas iš 7 klausimų grupių: 1 profesinė ir asmeninė informacija; 2 požiūris į miesto prekės ženklą; 3 požiūris į miesto prekės ženklo vystymą; 4 miesto prekės ženklo elementų aptarimas; 5 suinteresuotųjų šalių dalyvavimo identifikavimas; 6 bendras suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiškos miesto prekės ženklo vystymo veiklose apibūdinimas; 7 rekomendacijų, kurios galėtų prisidėti prie suinteresuotųjų šalių dalyvavimo raiškos vystant miesto prekės ženklą gerinimo, pateikimas.

Teorinį klausimyno pagrindą sudarė MonteiroGreen ir kt. Tyrimo etika Atliekant interviu buvo laikomasi rekomenduojamų tyrimų etikos principų: savanoriškumo ir geranoriškumo, privatumo ir pagarbos, teisingumo, anonimiškumo Punch, ; Kardelis, Ekspertai geranoriškai sutiko dalyvauti tyrime, jie sutiko, kad interviu metu būtų daromas garso įrašas.

Ekspertams buvo garantuotas konfidencialumas, t. Lietuvos miestų prekių ženklai: atvejų tyrimo rezultatai Lietuvos miestų prekių ženklų atvejų analizei pasirinkti visi esami Lietuvos 8 miestų prekių ženklų vystymo patvirtinti dokumentai: Prekės ženklo Druskininkai stiliaus vadovas ; Birštono prekės ženklas ; Kauno miesto prekinio ženklo firminio stiliaus knyga ; Kauno rajono prekės ženklas.

Firminio stiliaus knyga ; Klaipėdos miesto prekės ženklo firminio stiliaus vadovas ; Kretingos rajono savivaldybės prekės ženklas ; Neringos prekės ženklo firminio stiliaus vadovas ; Vilniaus miesto prekės ženklo grafinio identiteto vadovas Atvejų analizė įgalino atsakyti į klausimą: kokius miesto prekės ženklo elementus galima identifikuoti Lietuvos miestų prekės ženklo vystymo veiklose?

Pažymėtina, kad aktyvus Lietuvos miestų prekių ženklų vystymas pradėtas maždaug nuo metų, kada pagrindinės suinteresuotosios šalys dažniausiai politikai pradėjo plėtoti miestų ženklus, siekdami vystyti konkrečių vietų patrauklumą turistams. Vienos pirmųjų Lietuvos savivaldybių, pasitvirtinusios savo prekių ženklų vadovus, buvo Lietuvos kurortai Druskininkai, Klaipėdakai buvo siekiama išskirti savo konkurencinius pranašumus metus galima laikyti proveržio metais, kai buvo patvirtinti 4 miesto prekės ženklo vadovai, tarp jų didžiausių Lietuvos didmiesčių Vilniaus ir Kauno metais dar 5 miestai Anykščiai, Šiauliai, Šakiai, Tauragė, Zarasai turėjo parengtus miesto prekės ženklo vizualinius sprendimus.

Analizuotuose 8 atvejuose akcentuojamas, aiškiai įskaitomas miesto pavadinimas, o spalvine prasme dominuoja mėlyna ir žalia spalvos. Vizualiniai sprendimai turi mažai sąsajų su savivaldybių herbais. Prekių ženklų vadovų apimtis skirtinga: nuo 12 iki 49 psl. Visuose analizuotuose miesto prekės ženklo vadovuose galima išskirti tris pagrindines dalis: a prekės ženklo koncepcija, kurioje pateikiama pamatinė idėja ir jos turinys, pristatomos vertybės ir simboliai; b pateikiamos pagrindinės vizualinės-komunikacinės prekės ženklo charakteristikos ženklo vizualizacijos pagrindimas, pristatomi pagrindiniai prekės ženklo šriftai ir spalvos, pateikiamas šūkis ir jo pagrindimastipinio komunikacijos maketo struktūra.

Pateikiami praktiniai suvenyrų pavyzdžiai pvz. Nė viename iš analizuotų atvejų neužfiksuota elektroninio parašo reikalavimų nors nemaža dalis komunikacijos vyksta elektroninėje erdvėjenėra komunikacijos pavyzdžių socialinėse medijose Facebook ir pan. Konkurencinė miesto prekės ženklo vystymo kryptis, kai miesto prekės ženklas iš esmės yra konkurencinio pranašumo įrankis.

Aiškiai įvardijamas siekiamas rezultatas, pvz. Šios vystymo krypties laikosi Lietuvos kurortai Birštonas, Druskininkai, Neringa. Pastebėtina, kad suinteresuotosios šalys konkurenciją identifikuoja tik dėl turistų, t. Pasak mokslininkų Moilanen, Rainisto, ir kt.

ISSN (Online) SOCIALINIAI TYRIMAI SOCIAL RESEARCH. 2019, Vol. 42 (1)

Galbūt aš jums mesti kaulą. Valdžios institucijos sako, kad žmogus yra miręs. Komandos kapitonas Aly Raismanas sakė, kad Šiandien rodo, kad vardas yra duoklė jų treneriui Martai Karolyi.

Tad kodėl gi ne išsiskirti iš minios ir duoti vaikams kažką, kas nėra supakuota su cukrumi?

Zlatarovo universitetas, Bulgarija Sebastian Jakubowski doc. Lomonosovo valstybinis universitetas, Rusija Uroš Pinterič doc. Višinskio g.

Šios galimybės yra lygiai taip pat įdomios, kad alergiškiems tėvams būtų suteikta ramybė, ir garantuojame, kad vaikai susijaudins ilgą laiką po to, kai jie atsiėmė savo kostiumus ir yra pasirengę po triko ar gydyti nuotykius.

Glow sticks. Keltų avarija liko 38 mirę ir keli su rimtais ar greitis pažintys utica ny traumų. Jis buvo diagnozuotas prieš šešis mėnesius, tačiau iki šiol liga neatsakė į gydymą.

Gottliebas, be to, kad yra garsenybė ir karališkasis kilmė, taip pat atkreipė dėmesį į Instagram, kur jos gražiosios močiutės išvaizdos funkcijos beveik nepastebėjo beveik 26 pasekėjų. Kalno papėdėje yra istorinis Adirondack Loj ir puikus širdies ežeras. Į kalnų viršūnę veda du takai: trumpas ir kietas vienas, o kitas laikomas lengvu. Neapsigaukite - lengva tik tada, kai esate labai geros formos. Tai yra maždaug 2. Tai ypač gražu rudenį, kai medžiai sprogo spalvomis.

Įkopimas, kuris trunka maždaug vieną valandą, baigiasi laipsniu, vaizduojančiu High Peaks regioną ir Marcy kalną, Cascade kalną, Indian Pass ir Algonquin Peak.

Daugelis jų darbuotojų yra savanoriai, norintys išsaugoti šį svarbų Amerikos istorijos fragmentą. Jie organizuoja įvairias linksmas ekskursijas, tokias kaip alaus ir vyno traukinys, smagią kelionę traukinių mašinomis su oro kondicionieriais, kurios keleivius veda pro gražiausias šalies dekoracijas, o jie pažintys valdymo konsultantas puikiu alumi ir vynu su muzika ir užkandžiais.

Geležinkelio bėgiai naudojami traukiniams pavasarį, vasarą ir rudenį bei kaip bėgiai žiemą. Nesvarbu, ar esate labai patyręs vandens sporte, ar bandote tai pirmą kartą, jie jums kurs vieną prieš vieną iš jų patyrusių instruktorių. Sklandymas virš skaidrių ežero vandenų su šalia esančiu baltuoju kalnu - tai patirtis, kurios niekada nepamiršite.

Visi patogumai, kuriuos Olimpiniai sportininkai naudojo per olimpines žaidynes, vykusias Baltojo paviršiaus kalnuose, vis dar naudojami ir šiandien, ir jūs galite tik kurį laiką apsimesti, kad esate vienas iš tų atletų. Sėdėdami tarp profesionalių motociklų vairuotojo ir stabdytojo, jūs pradėsite nuo pusės kelio, kurį greitis pažintys utica ny naudoja profesionalūs slidininkai iš viso pasaulio.

Greitis ir rogių riedėjimas atims jūsų kvėpavimą, o jūs mylėsite kiekvieną akimirką. Jei norite grįžti dar kartą, ir labai tikėtina, kad ir jūs, jie jums suteiks 20 procentų nuolaidą.

Brewster pusiasalio gamtos takai Vasarą ar žiemą Brewsterio pusiasalio takai yra puikūs norint ištiesti kojas, pasivažinėti slidėmis, važiuoti dviračiais dviračiais, bėgioti, vaikščioti pėsčiomis, slidinėti slidėmis ar tiesiog pasivaikščioti ir mėgautis gamta bei vaizdu į ežerą.

Jis prasideda nuo vartų su Koridoriaus taku, kuris prasideda šiek tiek žemyn ir toliau leidžiasi žemyn, kol išsilygins toje vietoje, kur susitinka su trimis kitais takais. Tai yra maždaug. Lake Shore takas eina išilgai Placid ežero kranto ir baigiasi užtvanka.