Kupė pažintys eliza istorija, Senoji Varėna

Inessa Armand, Revoliuciniam darbui, kurį pritraukė jaunesnis brolis vyras, Vladimiro armandas, Maskvos valstybinio universiteto studentas. O koplyčia irgi esanti jo?

Reicho komi saro ti e patys įvairaus plauko reakcioni eriai, kurie seniau ėjo k ar- Estijoj e, Latvijoje, Lietuvoj e ir Baltaru sijoj e tik slas turi būti tu su carizmu pri eš revo liucioni er ius. Pirmojo pasaulinio karo sudarymas vokiško prot ektorato tam, kad ateityj e būtų gali - metu ji e pat ys nu ėjo su vok iečių kaizeriu ir norėjo Lietuvoj e įkurti monarchij ą su vokiečių princu Lietuvo s karal dream reiškia greitasis pažintys soste.

Lietu viai voje ir atkūrė buržuazinę valdžią. Tai lle paty s reakc1omeriai, kari a i daly vavo šturmu oja nt Berlyną ir užiman t Reichstagąkuri e įvedė Lietuvoj e fašizmą, o ir metais stengėsi v iršum kuri o buvo iške lta pergalės vėliava. Tik broliškųjtJ Lietuvą parduoti Hitleriui. Ir supra ntama, kad tie pat ys buržuazini ai naci onali stai, Komunistų par tij os va dovauj ama, broliškųjų tarybinių kuriuo s liaudis metai s išmetė į istorijos sąšlavyną, nu- tautųypa č did žiosios rusų taut os, nuol at remiama, Lietuvos ėj o bernauti Hitleriui kupė pažintys eliza istorija smaugti savo tautą.

T a i bu vo ti e bu - darbo liaudis su didži aus ia energij a ėmėsi atku r iamojo darb o deliai, kurie jau pirmomis karo dieno mis pradėjo brol žud ys- ir per trumpą laiką ne tik užgydė karo padarytas žaizdas, bet lės darbą ir kartu su hitlerininkais žudė neka ltus žmones. Tai buvo pirmosio s kruvinos aukos, pirm osios žu- Lietuvos liaudi s nieka d neužmirš hitlerinių budelių Lie- dynės, kurios vėliau tęsėsi visą okupaci jos laiką. Beprotiškas naikin imas, Kaip šlykštu ska ityti Niurnb ergo proce so dokumentuose kurį vykdė hitlerininkai ok upu otuo se kraštuos e, buvo atlieka- apie okupantų pastumdėlį Klimaitį, kuris pagal hitlerininkų mas pagal paties Hitl eri o m.

Pran eš damas Himl eriui dant, net j ei bus pri ešo apsuptas. Tačiau vokiečių vykdyta visuo tinio naikinimo politika pad a- Buržuazinil! T alkinin kavimas hitl erininka ms, ku- V. Vi siškai a r dalinai rie aiškiai ir neabejotinai ruošė pražūtį mūsų tautai, buvo bur- sugriautL.

Lie- Biržai, Šakiai,! Hitl erinink ai sugr1ovė Lietuvoj e daugiau kaip didesnę neapykantą, kaip hitl er ininkams, nes pirmieji naiki- 80 pastatų, jų tarpe daugiau kaip 26 gyvenamųjų na- no savo tautą, buvo savo tau tos du obkasiais. Tik visiškas mų ir 53 ūkinės reikšmės trobesių.

Neliko be- triuškino hitlerinės Voki etijos galybę. Tėvynės kara s baigėsi veik nė vieno s įmonės, kuri nebūtų nukentėjusi nuo hitlerinės Berlyn o paėmimu ir visiška hitlerinės Voki etij os kapituli a cija. Tuo būdu buvo ne tik likvidu otas pavoj usgrėsęs Tarybų Hitl er iniai okupantai sunaikino Vilni aus, Kaun o ir Petra - Sąjungos tautoms, bet buvo išgelbėtos Europos taut os, v~ i- šiūnLĮ e lektros stotis, smar kiai apgadino Klaipėdos kupė pažintys eliza istorija visą eilę toju sios po hitlerininkų jungu, išgelbėta žmonijos civilizaciJa.

Daug elyj e mies tq sunaikinti vandentiekio ir Pergalė Tėvynės kar e atnešė išgelbėjimą iš mirties pav o- kan a lizacijo s įrengimai. Iš v iso hitl er ininkai atėmė iš valstiečiq dau giau 12 13 J Niniai btll'bara i griuvės ia is pavert ė kulturo s įstai ­ Pan eriu ose, ties Vilniumi, buvo didžiau sia žudynių vieta. Čia gq pa tatus, jų tar pe mokyklų ir 30 aukštųjų mokyklų buvo sunaikinta ne mažiau kaip tūkst.

Tarybin ei pa talpas. Pdskutinėmis ok upacij os dienomis h itlerininkai ~u - A rmij ni besiar tin an t, norėdami paslėpti sav o kruvinus nusi-! Yra nu statyt a, nuvos 2. Pan eri uo se buvo sud eginta rą, susprogdino Kauno rašytojų namu s, Vilniuj e sudegi no se- 68 lav omJ.

Ta rybų Lietu vos vyriausybei grįžus j Vilniųbu vo su rečiausiomis knygomis, Kauno Vinc o Kudirko s v. Ten su rasti pėdsakai, Visiška i buvo sunaikinto s plačiai žinomos žydq kultūrinės rodantieji, kad buv o sudegintas didžiuli s žmonių skai čius.

ŽAIDIMAS CARAVI

Pan ašio s žudynių vie- Siekdami sunaikinti lietuvių tautą, hitlerininkai buvo pra- tos buvo 'ties Kauno JX ir VI fortais, kur nuo hitlerininkų ir dėję sistemingą int eligentij os na ikinimą ir stengės i užkir sti jų sėbrų budeliškų rankų žuvo daugiau kaip žmoniųlietuviams k elią į mokslą. Kylant vis did esni am Liet u vos liau- Pivonijo s miške, ties Ukmerge, - apie 12 žmonių, Rainių dies pasipriešinimui ir žlugus okupantų planams sudaryti iš Lie- miškely j e, ties Telšiais, - api e 10 žmonių.

Kelios dešimty s tuvos 1aunimo legion us savo armijai papild yt i, hitlerininkai tūkstančių tarybinių belaisvių žuvo ties Alytu mi. Tūkstančiai uždarė Vilniaus ir Kaun o uni ve rsitetu s, Mokslų akademiją, žmonių išžudyti ties Nauj ąja Vilnia, Kapsuku, Panevėžiu, Šiau - pradėjo kupė pažintys eliza istorija gimnazijų patalpa s, a pribojo moksleivių liai s, Kretinga, 2. Ties 1slojim4 i vidurin es mok yklas.

A duti šky - kai ištrėmė į mirti es pažintys crm programinė įranga. Okupantai ir jų talkininkai je ir Alsėdžiuose, Kapčiamiestyje ir Švėkšnoj e - visur, n et mažiausiuose mies teliuose ir kaimuosegalima surasti kapt! Jų gyv entojus išžudė arba lotus, pro fesoriu s Lazersoną ir Beliackiną, docentu s šapirą ir išvežė į katorgos darbus.

Hitlerinių budelių krauger iškumą Priluckjspaustuvininką E. Jagomastą su visa šeima, mokyto- v isada primins Pirčiupio kaimas, Eišiškiq rajone, kur ji e su- jus Mačernį, Dievu lį ir daugybę kitų. N uo hitleriniq budelių degino gyvus vyrų, moterų, senelių ir vaiką 2. Jie šaudė darbininkus ir amati ninku s, tybingumą, bet plačiu mastu pradėjo jos kolonizavimą.

Vi en valstiečius ir inteligentus. Jie žudė lietuvius ir žydus, rusus ir lik iki mettĮ rudens į Lietuvą atvyko 16 vokiečių še i- lenkus bei kittĮ tautybių žmones.

Ji e vykdė kruvinąją Hitl erio mq. Broliai ir seserys ųjų pabaigoje, žinomi vaikai Operos dainininkų teodoro Stepono, Inessa ir Rene, atėjo iš Paryžiaus į Maskvą ir apsigyveno Kommersant Armand namuose. Broliai Eugene, Adolf ir Emily Armanda priklauso gražios ir tekstilės gamyklos - didžiausia Maskvos provincijoje.

About head held high:

Teta merginos Stefanas dirbo su savo padauginimu. Milijonieriai iš armandų buvo pakankamai progresyvaus požiūrių ir mielai apsaugoti neturtingi našlaičiai. Paaiškėjo, kad ateities giminaičiai: Vėliau seserys susituokė su Kupė pažintys eliza istorija Brothers. Vyresnysis iš Yevgenijaus Evgenievich, Aleksandras, pasirinko save savo žmonai energingai Inesai, Nikolai susituokė su minkšta, rene. Savo savininkui Aleksandras Evgenievichas Gamykla stovėjo prieš stulpelį su raudonu reklama savo rankose, kuriose palaikomi darbuotojai.

Evgeny Evgenievich, Aleksandro tėvas ir bortas, neįsivaizduojama, kad lankstinukai buvo atspausdinti savo namų rūsyje priemiestyje naktį, ir buvo sumišimas, kai gendravimas, lankstymas ir atsiprašymas, konfiskuotas iš visos tipografijos.

Vėliau jis daugiau nei vieną kartą turėjo parduoti ar uždėti miško žemę ir sekcijas pirkti dukterį nuo arešto. Kas iki to, beje, jau buvo keturi vaikai. Inesse Eserovsky Aleksandro požiūris ir Anna atrodė ne per patraukli. Buvau daug arčiau komunistų revoliucinių idėjų Vladimiro, jaunesniam savo vyro broliui. Nepaisant 11 metų amžiaus skirtumo ji yra 28 metai, jis yra tik 17"Inesa" galiausiai nuėjo į Vladimirą ir gimė Andrei sūnui.

Aleksandras Armandas išliko žmonos draugu ir padėjo didinti vaikus. Nesesai, beje, nesuteikė gimimo, todėl visos istorijos ir "liudijimai" apie neakivaizdinį vaiką, kurio tėvas buvo Leninas, ne daugiau kaip mitas.

Vladimiras buvo rimtai sergantiems pacientui su tuberkulioze, jis sugebėjo išvykti į Šveicariją. Insa pasiuntė tik m. Vladimiras mirė dvi dienas po atvykimo. To paties m. Briuselyje Jesse pirmą kartą pamatė Vladimirą Leniną, o nuo tos dienos prasideda svarbiausias jos gyvenimo laikotarpis. Ji persikelia į Paryžių, kur Lenin ir Krupskaya gyvena, yra daug paskaitų, rašo po slapyvardis Elena blokinu.

Imperijos ratas Dėl Armand šeimos, revoliucijos metų buvo negailestinga. Gamykla paėmė generinį lizdą Penkino virto komunalinę paslaugą. Nedaugelis armandai sugebėjo judėti į užsienį, dauguma šeimos narių, praradę viską, apsigyveno draugams ir pažįstamiems Maskvoje.

Staya buvo sunku. Paskutinėse nuotraukose ji atrodo senyvo, išnaudotos, ir galų gale, tai šiek tiek daugiau nei 40 metų. Vienoje iš raidžių, Armand buvo pripažinta: "Karštas jausmas liko tik vaikams ir V. Insa ketino vykdyti sergantį sūnų sūnų Prancūzijai, tačiau Leninas ją atgrasė, konsultuodamas kelionę į Kislovodską. Atgal, ji tapo užsikrėtusi Cholera ir rugsėjo 24, m stoties Beslan mirė. Sudegintos raidės Manoma, kad po armando mirties, Nadezhdskaya buvo iš tikrųjų užsiima savo vaikais, tačiau tai nėra tiesa.

Jie buvo išvedė pirmojo vyro Inesa - Be to, Aleksandras Evgenievich priėmė Andrejus, kuris apskaitė jam sūnėną. Jis yra palaidotas Lietuvoje, kur jis mirė per Didžiojo patriotinio karo metu, - dėl to, kad jis buvo parašytas: "Armand Andrei Aleksandrovich Jos dukra Varbara tapo menininku, "Inna" dirbo visą savo gyvenimą Marxizmo-Leninizmo institute Fyodor buvo pilotas, Alexander, garsus mokslininkas šilumos inžinerijos srityje.

Jo sūnus neonas Armandu jau yra toli nuo septyniasdešimt, jis buvo fizikas - vadovavo Rusijos mokslų akademijos radijo inžinerijos ir elektronikos instituto filialas, dabar Rusijos Federacijos mokslų akademijos patarėjas.

Vieną dieną, jo žmona Galina su anness-jaunesniu, pavadinimu po močiutės, randama palėpėje Armandų namuose Alesino mieste jis kažkaip pabėgo konfiskuoti raidžių krūvą. Aš sužinojau močiutės ranką, atsisėdau. Inna Alexandrovna juos matė, motina Inesa ir pasirinktų lapų su žodžiais: "Ne jums jie parašyti". Tuomet archyvas buvo laikomas institute, kur Denoje dirbo, bet po jos mirties kai kurie laiškai nukrito į kitų žmonių rankas ir buvo paskelbtas.

Jos sūnėnas Vladimiras sudegino visas Inesse Armand laiškus, kurie laikėsi - matyt, atrodė vienintelis būdas užkirsti kelią jų leidiniui. Armandų anūkai neginčija, kad jos santykiai su Lenin buvo pakankamai arti.

Taigi, kad Leninas, visada ir su visais bendraujančiais tik "tu", buvo su juo "jūs. Visų pirma, jie nustebina Krupskajos elgesį, kuris, nors ir ne didina jokių kitų vaikų, bet į gyvenimo pabaigos palaikė glaudžius ryšius su armandais.

Atsargiai kalbėjo apie Inesé Fedorovna mūsų šeimoje, tik tada, kai ųjų pabaigoje pradėjo eiti aplankyti ankstesnę nuorodą. Visi atesai vaikai ir anūkai, išskyrus neon Alexandrovich šeimos, išimties iki ųjų gyveno į Namo apie Mokhovoy gatvę - pačiame bute, kad gruodžio buvo skirta Lenino asmeniniam prašymui.

Kai šeima nusileido tiek, kad butas kvadratinių metrų tapo arti, Maskvos taryba nusprendė visiems atskirai apgyvendinimui. Šiandien Maskvoje gyvena apie armandų šeimos narius. Tačiau tie, kurie yra tiesiogiai susiję su armandų pramonininkais, nesieškina su Insos palikuonimis. Bet jos vaikaičiai ir didieji vaikaičiai yra labai draugiški tarpusavyje.

Jie turi tradiciją: gegužės 8 d. Maskvoje yra dar viena "Fedorovna" anūko anūkė - "Bloss" nuo pseudonio bloko : ji, kaip ir savo Motinos Varbara, yra labai panašus į savo močiutę. Kartais su Blonia Yakovlevna, septyni iš 82 metų senosios moters, vaikščiojančios Maskvos dukters aikštėje, ir nė vienas iš tų, kurie susitinka su šia pora, net negali manau: tos pačios armandai yra tokie geri?

Balandžio 22 d. Su kolantų pateikimu vienu metu buvo daug gandų apie Armando ir Vladimiro Iljich Kupė pažintys eliza istorija artumo priesaiką. Jie sakė, kad Heses turėjo vaiką nuo Lenino.

Šioje vietoje yra du simboliai. Pirmasis - Andrejus armandas, palaidotas Lietuvoje, nužudė didžiojo patriotinio metu. Antrasis pavadintas Aleksandras Steffen, kuris yra palaidotas Šveicarijoje, arba vis dar gyvena Berlyne Andrey Armand. Anessa Armand yra žavinga prancūzesnė, žavinga turtingos armandos žmona, vieniša tremtis, ugnies revoliucinis, bastonas, ištikimas Lenino studentas, didelė motina.

Sprendžiant pagal Vladimiro ir Insesa svarbiausia dalis buvo išsaugota korespondencija, galima daryti išvadą, kad šių žmonių santykiai buvo apšviesti lengvais jausmais. Kaip sakė A. Klollty, " Apskritai, Krupskaja žinojo. Ji žinojo, kad Leninas buvo labai susietas su Isanu, o daugiau nei vieną kartą išreiškė savo ketinimą išvykti. Leninas ją laikė. Bet ji neatitiko pavydo scenų ir galėjo įdiegti su gražia prancūzų kalba iš išorės sklandžiai, net draugiški santykiai.

Ji atsakė į svarbiausią Lietuvos Marimpolyje vietiniai vadovai tikrai bus elgesio su memorialinės kapinės ir parodys paminklą kapitonui Andrejai Armandui, kuris mirė m. Spalio 7 d. Kovomis dėl Baltijos šalių išlaisvinimo nuo fašistų. Pasak vietinių istorikų, vietiniai istorikai, "Red Army" sargybos kapitonas, Andrejus Armandas yra neakivaizdinis sūnus Vladimiras Leninas ir Inesza Armand.

Oficialiuose dokumentuose karo laikas tikrai sako, kad "Andrei Aleksandrovichas palaidotas m. Bet kaip šis įrašas pasirodė registracijos knygoje regioniniame centre, nė vienas iš vietinių paaiškintų. Faina Khachaturiano teatro teatro akademijos profesorius yra įsitikinęs, kad vaikystėje jis buvo draugai su Lenino anūku.

Tai buvo pokario metai. Jų šeima gyveno namuose Manezh aikštėje. Vėliau sužinojau, kad butas buvo suteiktas pagal Lenino tvarka. Tai buvo didžiulis komunalas. Jie gyveno labai kukliai. Butas buvo įrengtas su senais vyriausybės baldais. Bet tai buvo ypatinga atmosfera, šviesūs atstovai Maskvos inteligentija susirinko čia. JAV, vaikai, šiame svetingame name organizavo nuostabias atostogas.

Heena atnešė du sūnus. Jaunesnis vadinamas Volodya. Mes su juo sudarėme draugų. Jis nukentėjo savo protu, skaitydamas. Aš nuolat atrodau man, kad jis buvo labai primintas. Vėliau vyresnysis sesuo atidarė mano akis, sakydamas: "Ploy į istorijos vadovėlį, ir jūs suprasite viską. Volodija armand vaikystėje buvo beveik nuotraukos kopija, kuri rodo "Volodya Ulyanov" gimnazijos formoje. Tas pats išgaubtas kaktos, tas pats auskarų išvaizda. Kai aš brandinau, mano mama man pasakė, kad jo tėvas, Andrejus Armandas ir kupė pažintys eliza istorija Lenino sūnus.

Bet tai, ką pats Vladimiras sako interviu: Ir tai yra Volodija, panaši į mažai Iljich vadovėlio nuotrauką, gyvena ir gyvena Maskvoje.

Jis dabar yra 72 metai. Jis veda mažą įmonę. Pirmas dalykas, kuris ateina į galvą, kai susitikimas su juo yra: Tikrai, jis labai atrodo kaip Leninas! Ypač kai gestulai ir šypsena. Ar tai tavo tėvas? Ir iš tiesų buvo kapitonas. Taip, jis buvo rimtai sužeistas m. Kovose su fašistais pagal Vilkaviškio.

Jis mirė ligoninėje. Čia jis palaidojo jį. Šeima žinojo, kur jis buvo užsispyręs. Mes keliavome į savo kapą ilgai, kol spauda išnyko. Prieš karą tėtis dirbo mechaniku "Gorky Auto" gamykloje. Jis buvo išsiųstas čia, kupė pažintys eliza istorija jo su ketvirtuoju instituto eigu.

Jis netgi vaikščiojo į SergghonikiDze su prašymu suteikti jam sujungti į universitetą. Bet jis atsakė jam: "Mes esame gerai susipažinti su jumis, bet tai nėra priežastis neatitikti partijos įsakymų.

Bet jis paliko savanorių į priekį. Karovaya rūpinosi savo vaikais. Jo auklėjimas buvo užsiėmęs namų mokytoju. Jis gyveno su mumis kaip šeimos nariu ir po tėtis mirties. Krupskaja su gydomais vaikais.

Bendravimas su jais ir Vladimiras Iljich, laikas nuo laiko paaiškėjo savo pasaulinio požiūrio nuotaikos. Nebuvo globos: tik normalūs santykiai. Pavardė nieko nereiškia. Todėl nei naudos, nei specialios sąlygos. Tiesa, Juozapas Vissarionovičius aiškiai reagavo į motinos prašymą, kai parašė: "Stogo korekcija". Stogas dažnai lėmė: jis buvo perforuotas bombardavimo metu.

internetinis pažintys 40 metų pažintys vienoje vietoje

Diena po laiško, Kremliaus vado kreipėsi. Nors viena privilegija Armandove vis dar buvo: nė vienas iš šeimos narių nukrito represijų. Dmitrijus Ulyanovo vaikai, jaunesni lyderio brolis, taip pat buvo kaltinami tuo pačiu kryžiumi. Taigi visos jų asmeninių santykių paslaptys, jei jos būtų, šiandien saugojo NKVD archyvus. Mes išnykome tik senelės prisiminimus apie Vladimiro Armanda. Jie buvo pavogti evakuacijos metu kartu su mano vystyklais. Tai buvo nuo Vladimiro, kad ji pagimdė penktąjį vaiką - mano tėvą.

Ji paliko jam, mesti savo ankstesnių keturių vaikų tėvą - Aleksandras Armanda, vyriausias mano senelio brolis. Tai yra žinoma šeimos istorija. Dėl tam tikrų priežasčių niekas sako, kad Inesa Armand sukūrė darbininko žurnalą, kad ji yra pirmasis pirmininkas Vykdomojo komiteto Maskvos ir Maskvos regione.

Tai nėra įdomu visiems. Mano tėvas gimė m. Gal jie susitiko anksčiau, nes Insa rašė, kad su Lenino kūriniais susitiko m. Vladimiras Andreevičius tik atleidžiamas. Kažkas jį fotografavo. Paveikslėlyje jis buvo tiksli lyderio kopija, "Olga juokiasi, Vladimiras Andreevich žmona. Jis yra puikus teoretikas.

Piestas Tortas

Ji yra labai kompetentingas asmuo kultūros, ekonomikos, jurisprudencijos ir talentingų organizatorių požiūriu. Ir nieko daugiau, - baigė pokalbį Vladimiro Andreevich. Ir jo veidas apšvietė šypseną su būdingu hitsrea. Na, teisingai pilamas Vladimiras Iljich!

Istorio Akim Arutyovo, garsaus istoriko mokslininko, knygų autorius apie Leniną. Ji gimė m. Gegužės 9 d. Jos tėvas, Theodore Stephenas, buvo žinomas operos dainininkas. Motina, Natalie laukinė - namų šeimininkė. Po pažintys brendžio kobe vyro mirties ji liko su trimis mažais vaikais be priemonių. Ieškodami iš sunkiausios materialaus situacijos, teta prancūzų ir muzikos mokytojakartu su Rusija emigravo.

Maskvoje mergina gavo gerą išsilavinimą. Labai talentinga Inesa, laisvai valdo prancūzų, anglų ir rusų kalbomis ir puikiai žaisti fortepijoną, tapo vaikų mokytoju iš turtingų Maskvos šeimų. Spalio mėn. Ji susituokė su pirmojo gildijos, gamyklos savininku Kupė pažintys eliza istorija regione Aleksandro Armando sėjininkui.

Aštuonerius metus nuo "Inses" gyvybės du berniukai gimė du berniukai Aleksandras m. Ir m. Gyvenimas visiško harmonijos ir abipusio supratimo su Aleksandru, Netikėtai palikta m. Ji pagimdė penktąjį vaiką, berniuką, kurį pavadino Andryusha. Bet ilgas gyvenimas su Vladimiru neveikė. Po inesos nuorodų politinei veiklai jis sekė jai, nors jis turėjo tuberkuliozę.

Jos vyro šiaurėje smarkiai pablogino liga. Vladimiras Armand buvo priverstas skubiai pereiti prie gydymo Šveicarijoje. Insa, bėga iš nuorodos, vadovaujama savo vyrui. Deja, gydytojai negalėjo jį išgelbėti. Sausio pradžioje Vladimiras mirė. Palaidojo savo vyrą, Insa nusprendė pereiti į savo gimtąją Paryžių. Apie visus penkis vaikus per tą laikotarpį jos pirmasis vyras Aleksandras rūpinosi savo pirmuoju vyru.

Su Vladimiro Ulyanov Inesse, aš pirmą kartą susitikau Paryžiuje pavasarį. Prieš tai šie du žmonės niekada nesusitiko. Lenino pažintys Arrand, Andrejaus jaunesnis sūnus jau buvo 5 metai. Buvo galima nustatyti, kad po motinos mirties m.

Rugsėjo 24 d. Andrejus - ne be sovogomo Lenino pirmininko paramos - gavo aukštąjį mokslą. Jis kupė pažintys eliza istorija mechaniniu inžinieriumi Gorkio automobilių gamykloje, tada persikėlė į Maskvą.

Karo pradžioje palikau savanorių į priekį su Maskvos milicija. Dabar mes žinome, kad Lietuvos Raudonosios armijos armando sargybos kapitonas yra palaidotas Lietuvoje. Aleksandras Vladimirovičiaus Steffen. Skaitytojai tikrai domisi sužinoti apie tai, ką beveik visi moksleiviai žino apie Vokietiją. Ten, Istorijos vadovėliuose aštuntųjų klasių skyriuje, skirta Vladimiro Ulyanov LeninAleksandro Steffen, vienintelis sūnus iš revoliucijos lyderis ir Šeštasis vaikas Insea Armand. Jo žmona jau seniai mirė, vaikai tai yra, autentiški "Iljich anūkai" gyvena atskirai.

Modiausia pensija dochmocks turėjo pakankamai gyvenimo, bet jis ieškojo leidėjo skelbti savo prisiminimų knygą. Šio žmogaus senatvės neturėjo ilgo pokalbio, bet Herr Steffenh sutiko suteikti žurnalistą mažam pokalbiui. Štai ką jis pasakė apie save: "Aš gimiau m.

Paryžiuje įvyko iškart po mirties nuo antrojo vyro tuberkuliozės, Vladimiro Armandos. Kaip manau, tėvai tikrai nenorėjo reklamuoti mano išvaizdos faktą. Todėl po 7 mėnesių nuo gimimo buvau prijungtas prie vienos Austrijos komunistų šeimos. Aš užaugau iki m. Manau, kad tai buvo Stalino žmonės, kurie, labiausiai tikėtina, norėjo mane pasinaudoti ateityje pasinaudoti man propagandos tikslais. Tačiau, matyt, jis neveikė. Jau buvo amerikiečių pilietis, aš nuėjau savanoriškai kariuomenei ir tarnavau laivyno duomenų bazėje Portlande iki m.

Aš žinau savo tėvą iš savo motinos. Pavasarį netrukus prieš mirtį ji lankėsi Zalcburge. Ji papasakojo apie jį, atnešė laišką iš savo asmeninio archyvo, parašė Vladimiras Iljich Paryžiujeir paprašė jį išlaikyti už atmintį. JAV gyvenimas nebuvo apmokestintas. Žmona mirė m. Manau, kodėl rytinės vokiečiai nedelsdami atsakė su sutikimu ir pateikė pilietybę su geru butu. Vėliau patvirtinta mano spėjimas. Buvau pakviestas gauti priėmimą "Comrade Walter Ulbricht" generaliniam sekretoriui Centrinio Vokietijos partnerio centrinio komiteto - jis žinojo viską.

Jis man perdavė tautų draugystės tvarką ir tvirtai pritvirtintas. Ir šiandien Leninas nepatinka Rusijoje. Taigi ir jūs neturite nieko daryti. Aš visai ne visai myliu su jumis, bet tada aš labai myliu jus. Aš dabar kainuos be bučinių, tiesiog pamatysiu jus, kartais tai būtų džiaugsminga su jumis - ir tai negalėjo pakenkti visiems. Kodėl atimėjote mane?

Štai ką jis rašo apie šį helio firmą: Iš pirmo žvilgsnio informacija yra patikima, ypač nuo Aleksandros Steffena pats Walter Ulbricht pats ir apdovanojo Leonidą Brezhnev.

pažintys senas konservavimo stiklainius yandere pažinčių vadovas

Taip, ir istorijos vadovėliai taip paprasta be tikrinimo nebus rašyti. Analizuosime šią patikimiausią "Bastard" neteisėto sūnaus gimimo versiją iš lyderio.

Leiskite mums gyventi m. Data nuo Inses biografijos, žinome, kad m. Pavasarį "Insa" dėl Lenino nurodymų nuvyko į Rusiją, rugsėjo 14 d. Ji buvo suimta, ji buvo išleista pavasarį m. Užduodant 5 rublių, kurie padarė savo pirmąjį Aleksandro vyrą. Rugpjūčio 6 d. Policijos priežiūra baigėsi, ir ji galėjo palikti Rusiją. Rugsėjį ji pasirodė Krokuvoje ir išvyko į Paryžių iki m.

Spalio 7 d m. Balandžio m. Balandžio ir balandžio m. Balandžio 19 d. Remiantis šiais skaičiavimais, vaikas gali pasirodyti tik Sankt Peterburgo kalėjime. Bažnyčios knygoje buvo nustatytas gimdymas kalėjime. Jei toks įrašas egzistavo ir buvo atrasta, tai būtų pagrindinis šios versijos įrodymas. Iš Jesse kalėjimo buvo išeiti su kūdikiu m. Pavasarį ir tikrai, vertinant pagal Aleksandro Armandą, jis siūlytų priimti berniuką, kaip jis padarė su savo broliu Vladimiro sūnumi Andreju.

Iš versijos "7 mėnesių kupė pažintys eliza istorija gimimo" sūnus buvo pridėtas prie septynių Austrijos komunistų. Po šios versijos turime daryti prielaidą, kad Inesa padarė savo kelią per Suomiją ir Stokholmą į Krokuvą su vaiku ir turėjo pasirodyti Ulyanovy šeimoje su kūdikiu, o tada skubiai užsisakyti per mėnesį, nes spalio mėn. Kairė Krokuva, perkelkite jį į Austrijos šeimai Galise, jie buvo tada. Krupskaja su didele šiluma atsakė apie Isano, kuris nuolat vyksta savo namuose, tuo metu, bet net atsitiktinis užmušė nieko apie kūdikį.

pažinčių ministerija policininkai internetu sms

Galima daryti prielaidą, kad jie sąmokslo ir nusprendė atsikratyti atskleisto neakivaizdinio vaiko revoliucijos lyderio? Bet tai yra mažai tikėtina. Pirma, Leninas buvo tik Bolševikų partijos lyderis, o prieš revoliuciją vis dar buvo labai toli.

Antra, jei atesa pasirodė su Lenino vaiku, Ulyanovo šeimos veiksmai būtų visiškai priešingi - jie laukė vaikų, ypač Marijos Alexandrovna, gerai, ar jie galėtų atsisakyti tokios baisios laimės. Trečia, Inesa buvo didelė motina.

kas yra patranka pažintys nikas 2021 yra pažintys bet kokie super jaunesni nariai

Politika buvo atidėta, nutraukta nuo vaikų, tačiau visais patogiais dėklais su jais praleido. Išbėgę nuo nuorodos į Archangelsko provinciją, ji susitiko su rizika sau su vaikais Maskvoje.

Kai ji gyveno Paryžiuje šalia Uljanovo buto, ji atvyko į Krupskaya ir Lenin su vaikais, kuriems jie tapo dėdė ir teta. Net ir Lionjo kursuose ji atvyko su Andrejaus sūnumi. Jis negalėjo mesti savo vaiko kito asmens šeimoje iki auklėjimo. Toks veiksmas nebuvo jo charakteryje. Ji buvo pasiūlyta, dėmesinga motina, visada rūpinosi savo vaikais. Grįžęs į Paryžių metais, kur jos vaikai gyveno su savo tėvu Aleksandras Evgenievich, ji paliko m.

Vasarą, pailsėti su jais į Adrijos jūrą, Ladramane, Istrazės pusiasalyje. Nuo m. Rugsėjo 1 d. ISES dienoraščių įrašų: "Santykiuose su vaikais, aš nesu panašus į Romos matroną, kurį savo vaikai lengvai paaukoja į Respublikos interesus.

Aš esu neįtikėtinai bijo savo vaikų. Jis turėtų būti sustabdytas ant frazės iš versijos: " pavasarį netrukus prieš mirtį ji lankėsi Zalcburgo". Insa, kartu su Lenino vyriausybe, persikėlė į Maskvą, pradėjo vadovauti Bolševikų partijos centrinio komiteto moters skyriui. Jos butas buvo Kremliuose, šalia Anna Ilinichnaya buto, o Leninas išvyko aplankyti moteris. Buvo nuspręsta sušaukti pirmojo tarptautinio moterų komunistinę konferenciją su Antrajame komunistinio tarptautinio comintern kupė pažintys eliza istorija nuo m.

Liepos 19 d. Armandas paskyrė organizatorius ir šios konferencijos vadovas ir neišnyko nuo Maskvos. Zalcburge ji negalėjo būti jokiu būdu, o laikas buvo ne prieš išvykimą, karas prasidėjo su Lenkija. Kovo 1 d. Maskva buvo nutraukta iš Europos, ir tai buvo tiesiog neįmanoma ten patekti. Lenino sūnaus versija yra išdėstyta ir sudaryta iš Naspech, o jo autoriai netgi netrukdė pažvelgti į katalogą ir paaiškinti faktus ir datas.

Kitas rimtas versija: "Ir m. Leonidas Iljich m. Viename iš vakarų, Sovietų ambasadorius Peter Andreevich Abrasimovas padarė pietūs garbei didelį svečius, kurį pakvietė dainininkė Galino Pavlovna Vishnevskaya ir ląstelių Mstislav Leopolvovičius Rostropovičius.

Brežnev buvo oficialaus vizito į Vengriją ir GDR, jo oficialus vizitas, kaip generalinis sekretorius CPSU Centrinio komiteto, vyko spalio ir paėmė jį aukščiausiu lygiu, ir galėjo Būkite kalbų apie ambasadoje.

Sodoma Ir Gomora [PDF] [42noqlkuee90]

Visi šie "Lenino sūnus" yra susiuvami su baltais siūlais ir neturi nieko bendro su realiais įvykiais. Ir nesvarbu, ar Aleksandras Steffen gimė m. Arba m. Suprantama, kad mūsų pokalbis gana sunkiai mezgėsi ir mano pažįstamas greitu laiku išėjo, pasisakęs turįs skubų reikalą mieste.

Pasijutusi užgauta, papriekaištavau Kostui, kad pasiel­ gęs nemandagiai. Kostas prisipažino esąs kaltas, prašė ne­ pykti, sakė, kad iš jo pusės gal tikrai šis pasielgimas buvęs kiauliškas Bet suprask, įtikinėjo, jo galva, svečiui atėjus, jau įtemptai dirbusi. Mintyse jis jau buvo pradėję® rašyti straipsnį. Įsijungti į pokalbį su svečiu būtų buvę tolygu nutraukti besikristalizuojančių minčių siūlą.

Todėl jis ir dė­ jęsis skaitąs laikraštį, o iš tikrųjų buvo atsidavęs jį paga­ kupė pažintys eliza istorija minčių srautui. O pirmaisiais mudviejų bendro gyvenimo metais netikėtų svečių pasitaikydavo gana dažnai. Jis jau buvo pradėjęs tada rašyti savo pirmuosius kiek bran­ desnius eilėraščius ir straipsnius, o susikaupti, kai tiek žmonių aplinkui ūžia, kalbina, šneka tarpusavyje, buvo pra­ gariškai sunku.

Ištampydavo visus nervus. O liautis rašęs jis jau nebegalėjęs. Užgimusios galvoje mintys sprogdinte ją sprogdino. Pamenu, kartą pasisakė, kad su savo kame­ ros bendrininkais ne visada galėdavęs sutikti. Ne, jis jo ­ kiu būdu jų nesmerkęs. Tai buvę dori, socializmo idėjai pasišventę vyrai. Jei reikėtų, tai ir į ugnį dėl jos šoktų. Daugiausia tai buvę menko išsilavinimo žmonės, aklai įti­ kėję į visas anuo metu tvirtai nusistovėjusias dogmas. Vienas kitas iš kameros draugų smerkė jį, kad ėmęs rašyti ir siųsti savo rašinius į legalią anų metų vadinamą pažan­ giąją spaudą.

Jis bandydavęs įtikinti juos, sakydavęs, jog savaip esąs teisus. Juk rašė platesnei visuomenei, tiesos ieškančiam jaunimui. O jie tai laikė svaria pražanga nusta­ tytai dogmai, kurios nevalia peržengti. Kostas jau tada ki­ taip supratęs socializmo esmę. Žmogaus visapusiškame išlaisvinime. Pirmiausia mąstymo laisvėje. Juk marksizmas, tvirtino jis, nesiremia dogmomis. Jis tik vadovauja veiklai. Ir vis dėlto konfliktas tarp kameros draugų gilėjo.

Darbine Avalyne

Tačiau Kostas laikėsi savo pažiūros. Už tai vis aršiau būdavo kaltinamas. Pagaliau jam buvo duotas griežtas įsakymas kupė pažintys eliza istorija nerašyti į legalią spaudą. Tada K. Korsakas, anot jo, parašęs atsa­ kymą. Tuomet ir pašalino K. Korsaką iš politinių kali­ nių kolektyvo. Beje, Kostas ne kartą yra man tvirtinę-s, jog kalbama, kad jis buvęs pašalintas iš komjaunimo. Tai esanti netiesa! Jis niekad nebuvęs įstojęs į komjaunimą, taigi negalėjęs būti pažinčių svetainė glamour jo ir pašalintas.

Šiauliuose, būdamas dar gimnazistu, jis priklausęs nedidelei pogrindžio kuope­ lei, kurios jaunuoliai dėjosi kovoją už demokratiją, žmonių lygybę, socializmą. Galbūt, sakė Kostas, toji kuopelė vė­ liau ir buvo priimta į komjaunimą, tačiau jis, vienam slap­ tam jo rašiniui patekus į saugumo rankas, jau tada buvęs apkaltintas, nuteistas ir sėdėjęs Kauno kalėjimo kameroje. Nepaisant skaudžios K. Korsakui paskirtos bausmės, ne visa kalėjimo bendrija jį pasmerkė.

Dalis liko jam draugiš­ ka, netgi pagarbi. Pamenu, dažniausiai su pagarba minėjo pogrindžio veikėjus — seną komunistą K. Korsaką, gindavo jį, sakydamas, kad rašytojas turi rašyti, ir ne vien tik proklamacijas!

Ne vien medituoti, pasinėrus į marksizmo dėsnius Pažintys užsienio internetu Kos­ tas atsiliepdavo ir apie Pijų Glovacką, kaip apie rimtą kul­ tūringą žmogų, dar galutinai nepasidavusį ano meto vy­ raujančioms dogmoms, beje, galbūt buvusį dėl to vienu metu pašalintą iš partijos narių. Ir tik daug vėliau sugrą­ žintą į jos gretas. Pirmą karo dieną P. Glovackas bepras­ miškai žuvo, vykdamas į evakuaciją.

Apie anuos skaudžiai menamus nesutarimus su kalėjimo bendrais Kostas dažnai pasikalbėdavo su mus aplankančiu A. Jasutis buvo vienas geriausių Kosto Korsako draugų dar iš to meto, kai abu Šiauliuose įsijungė į antifašistinę veiklą.

Kostas mėgo jį ir gerbė už tiesų charakterį, drau­ giškumą, nors kartais ir prikišdavo dėl jo karšto impulsy­ vaus būdo ir aiškaus polinkio į avantiūrizmą. Tikriausiai dėl to ir galbūt dėl dažnų itin savarankiškų poelgių A. Ja­ sutis pogrindžio draugų būdavo smerkiamas, įtarinėjamas, kaltinamas. Kostas Korsakas niekad netikėjo tais neturin­ čiais jokio pagrindo kaltinimais ir kiekviena proga gynė jį.

Savo ištikimybę socializmui, kuriuo giliai tikėjo, A. Jasu­ tis vėliau įrodė, per didžiulį vargą ir ryžtą prasiveržęs į Ispaniją, kur įsijungė į tarptautinę brigadą, kovojusią su fašistine invazija. Ten jis ir žuvo Aragono fronte didvyrio mirtimi. Aleksas, nors negavęs didesnio išsilavinimo, iš prigimties buvo savarankiškas, plačios orientacijos, su aiškiu polinkiu į kupė pažintys eliza istorija ir meną. Tad dažniausiai jųdviejų pokalbiai lies­ davo literatūros klausimus, kuriuose Aleksui jo draugas bu­ vo didelis autoritetas.

Tačiau dažnai tie pokalbiai nukryp­ davo ir į skaudžiausius Aleksui klausimus, būtent į nuola­ tinius pogrindininkų jam metamus kaltinimus. Itin jautrūs ir lengvai pažeidžiamos širdies abu draugai šiuo atžvilgiu buvo panašūs ir gerai vienas antrą supras­ davo. Kos­ tas draugiškai jį guodė: žinai, sakė, kad niekuo nenusikal­ tai, esi prieš draugus be dėmės, tai ir būk stiprus, eik savo keliu, kurį laikai teisingu. O pas juos ten, matyt, kažkokia įtarinėjimo ir įkalčių ieškojimo epidemija įsivyravo!

Gerai atmenu vėlyvus Alekso apsilankymus. Dažniausiai tai būdavo sekmadienių vakarai, kai gaubianti Žaliakalnį tamsa paslėpdavo Alekso energingų stuomenį nuo įkandin sekiojančių šnipelių. Ateina visada švariai nusiskutęs. Tankūs rusvo atspalvio plaukai tvarkingai pakirpti ir atmesti nuo iškilios kaktos. Dėvi dažniausiai storą naminių siūlų megztinį su aukšta apykakle. Jo suvyriškėjęs veidas pablogęs ir rūstokas. To­ dėl nelaukta atrodo valiūkiška išraiška, žybsinti mėlynose tyrose akyse, vis dar patikliai žvelgiančiose į pasaulį, jam patėviškai nepalankų.

Aleksas ateina tarsi iš kito, menkai man pažįstamo pa­ saulio, iš savo Marvelės, Kauno proletariato rajono. Man be galo įdomu stebėti jį, kai stambios, nuo darbo sugrubu­ sios rankos sklaido atsinešto rankraščio lapus arba kai juo­ du su Kostu ima ginčytis kuriuo nors literatūriniu klausi­ mu.

Būna ir atvirumo akimirkų, kai visada tvirtame Alek­ so balse suskamba graudi gaidelė. Nesusilaukčiau karčių nuolatinių priekaištų. Jis nepakankamai klusnus ir disciplinuotas. Per daug šakotas ir savarankiškas. Per didelis fantastas? Maištaujantis romantikas? Taip spėliojame mudu. Tačiau, kad ir skausmingai išgyvendamas pogrindžio draugų daromus priekaištus, Aleksas lieka tvirtas ir nepa­ laužiamas. Tačiau išsinuo­ moti nors ir kuklų dviejų kambarių butelį anuo metu dar buvo ne pagal mudviejų išteklius.

  • Neatiduodamas žmogui savęs, neduodi jam nieko.
  • Ir mes šoksime, ir dainuosime.
  • Protinis dantis Apsvarstymai dėl revoliucijos titanų riešutų.
  • Dainius Vaitiekūnas Lietuvos edukologijos universitetasdoc.
  • Molėtų krašto laikraštis | ievadeco.lt
  • December 23, Sekso Pasakojimai Smalininkai Ciobreliu sirupas,sekso pozos labiausiai patinkancios vyrams bagiu nuoma,parduodu vagoneli haskis kaina idea prima edita sužiedėlienė siaubo filmai nemokamai,priekabos traktoriams gipso keltuvas filmai apie meilę pazintys seksui Panevezys xxx pazintys Vabalninkas vertejas m gulbe klaipeda pazinciu portalai lietuvoje Pakruojis brabanto grifonas!

Kostas, beje, buvo nusistatęs, kas galbūt buvo ir bū­ tina, bent retkarčiais paremti savo jau senstančius tėvus Pašvitinyje. O mano tėvui, ką iš anksto buvo galima nu­ matyti, žmogui nepraktiškam, inteligentui, gyvenančiam ne­ realiomis iliuzijomis, žinoma, nesisekė šeimininkauti 'Goje­ lyje.

Įsikurdamas vienkiemyje, jis iki ausų įsiskolino įZemės bankui. Kadangi trūko lėšų apmokėti palūkanas, jam nuo­ latos grėsė varžytinės. Tad mano tėvai ne tik negalėjo mū­ sų paremti, bet ir aš visą laiką sukau galvą, iš kur gauti pinigų, kai grasūs banko reikalavimai apmokėti įsiskoli­ nimo procentus pakibdavo virš tėvų galvų.

Visaip apsvarstę šią susiklosčiusią keblią padėtį, nuspren­ dėm, kad man reikėtų kupė pažintys eliza istorija laikinai paieškoti šiokio tokio uždarbio. Įsidarbinti kurioje nors valstybinėje įstaigoje po to, kai Korsako patariama atsisveikinau su nuvylusia mane stu­ dentų korporacija, pasirodė anaiptol ne lengva. Apsirūpi­ nau vargais negalais sumedžiotais rekomendaciniais laiškais.

Čia man, nors ir be didelio noro, padėjo vyriausias brolis Jaras, tarnavęs Užsienio reikalų ministerijoje. Apsiginkla­ vusi tomis rekomendacijomis, vaikštinėjau po įvairių mi­ nisterijų raštines, bankus, redakcijas.

Tačiau mano galimy­ bės tuo būdu ką nors laimėti buvo labai menkos: dar bu­ vau nediplomuota, trūko patirties ir nusimanymo sąskai­ tyboje ar raštvedyboje. Tada ir griebėmės privačių pamokų. Tačiau dienraščiai skelbė vien daugelio korepetitorių paslaugas, o darbo pa­ siūlų neužtikome. Pageidaujama studentė.

Tą pačią dieną nuskubėjau nurodytu adresu. Suradusi ieškomą numerį, atsidūriau ties ištaigingiausia Laisvės alė­ joje audinių parduotuve, prekiaujančia brangiausiomis už­ sienio medžiagomis.

Rezultatai ir statistika

Įėjusi į vidų, ilgame gyvenamo buto koridoriuje pama­ čiau būrelį maždaug mano amžiaus studenčių, laukiančių eilės. Neilgai trukus viena po kitos grįždavo išraudusios, sutrikusios. Paskutinę pašaukė mane. Puošni kambarinė su balta priekyštėle ir kyku ant galvos įvedė mane į preky­ bininko kabinetą. Jis sėdėjo prie masyvaus stalo, apkrauto įvairiais užsienio madų žurnalais, audinių atkarpomis, šūs­ nimis korespondencijos.

Busimasis mano mokinys buvo ne­ didelio ūgio, dar apyjaunis elegantiškas vyras. Vėliau pa­ aiškėjo, kad tai buvęg didelio prekybos namo savininko sūnus, junioras, busimasis firmos paveldėtojas. Stengiausi kaip mokėdama įtikinti savo busimąjį darb­ davį, kad esu gerai pakaustyta, studijavau lituanistiką, ligi diplomo nė metų nebelikę.

Komersantas klausėsi gana abejingai, nužvelgdamas ma­ ne vertinamu, kiek pavargusiu primerktų akių žvilgsniu. Pasiūlė rytoj vakare, magaziną uždarius, ateiti į pirmąją pamoką, pabandyti. Už kiekvieną pamoką pažadėjo mokėti po penkis litus.

Kojų nejausdama parlėkiau į Biržų gatvę. Penki litai! Jei į savaitę turėsiu bent kelias pamokas? Juk tai didžiulis kapitalas! Visos mūsų problemos bežiūrint išsispręstų! Kostas tokio didelio entuziazmo neparodė. Visa iškaitusi, pamenu, aiškinau savo solidžiam mokiniui gramatikos taisykles, žodžių sandarą. Iš pradžių jis klau­ sėsi vos šypsodamasis, įdėmiai, netgi smalsiai mane nužiū­ rėdamas.

Axel Munthe - Knyga Apie San Mikele Lt - ievadeco.lt

Netrukus ėmė žiovauti, delnu prisidengdamas burną. Atrodė pavargęs po ilgos darbo dienos, įsodinėda­ mas įnoringoms Kauno damoms savo prekę. Pagaliau kiek nekantraudamas pertraukė mano uolų aiškinimą, pasakęs. Nuvargęs ma­ gazine Jam reikia lietuviškai kalbėti su klientais.

Poleznoje s prijatnym! Si neįprasta situacija galutinai mane suglumino: vaišin­ tis ir šnekučiuoti? Bet apie ką? Kai jau vėlokai išėjau iš savo mokinio, kuris pasirodė gana keistokas, radau Kostą nerimastingai vaikštantį palei plačią firmos vitriną: — Ko taip ilgai užtrukai?!

Supratau, kad mano jaunajam vyrui šios pamokos aiš­ kiai nepatiko O kai kitą vakarą mano mokinys pasiūlė sekmadieniais pamokoms išvykti kur nors į panemunę ir gamtos prieg­ lobstyje tęsti malonias konversacijas, Kostas galutinai už­ protestavo Atsisakius tų viliojančių penkių litų už kiekvieną- pamo­ ką, nutarėme, kad man belieka persijungti į vertimų sritį. Da­ bar teko imtis didesnės apimties vertimų. Ją sekė kiti vertimai.

Welcome to Scribd!

Taip iš metų į metus knygynų vitrinas papuošdavo vis naujos mu­ dviejų verstos knygos, o gaunamas už jas honoraras pa­ pildydavo bendras pajamas, suteikdamas galimybę išspręsti visas mus užgulusias problemas, o svarbiausia, pasiieškoti kuo toliau, tuo labiau reikalingo didesnio ploto buto.

Grožinės literatūros vertimai dar ilgą laiką sudarė pag­ rindinį mano užsiėmimą. Šis nuolatinis ir labai mane pa­ traukęs darbas gerokai užtęsė ruošimąsi valstybiniams egm zaminams ir medžiagos rinkimą diplominiam darbui, kas gana skaudžiai atsiliepė jau netolimoje ateityje Pagrečiui su žurnalo redagavimu ir visa eile pasirodžiu­ sių kritikos straipsnių K.

Juokomis sakydavo, kad jau drąsiai galėtume atidaryti grožinės lite­ ratūros vertimo biurą. Gausus įvairiapusis protinio darbo krūvis gerokai jį var­ gino ir alino nervų sistemą. Kiekvienas mažmožis, pavyz­ džiui, žurnale pastebėta įsivėlusi korektūros klaida, jį taip suerzindavo, jog visai dienai sugadindavo nuotaiką. Didesnio buto klausimas su atskiru darbo kambariu Kos­ tui kupė pažintys eliza istorija vis aktualesnis.

Svarbu buvo rasti butą ir arčiau centro, nes iš nuošalios Biržų gatvės galo, kai šiame Ža­ liakalnio rajone dar nebuvo jokio transporto, kas dieną pėsčiuoti į spaustuvę buvo nelengva ir, svarbiausia, sugai­ šindavo nemažai brangaus laiko. Čia jau kursavo autobusai, sujungdami Žaliakalnį su slėnyje plačiai išsidriekusiu miesto centru.

Svarbiausia buvo tai, kad turėjome dabar kiekvienas atskirą kambarį, kur ga­ lėjome ramiai ir našiai dirbti. H Vieną rytą anksti pabudusi pastebėjau, kad Kostas jau pakilęs ir neramiai vaikšto po savo kambarį.

Jau vakar mačiau, kad jis ilgai negesino šviesos.

Uploaded by

Matyt, pamaniau, įsigilino į atneštą iš spaustuvės paštą, kurio didelį kiekį visada rasdavo ten įtaisytoje dėžutėje. Va­ kar tikriausiai ne vieną storą žurnalą parsinešė, užtat taip ilgai ir žibino lempą. Man atsikėlus ir įėjus į jo kambarį, Kostas labai susi­ jaudinęs pasakė: — Visą naktį negalėjau užmigti!

Baisūs dalykai vyksta Maskvoje! Tiesiog galvoj netelpa! Jaučiuosi lyg basliu gavęs per galvą. Vaikščiojo kupė pažintys eliza istorija ir atgal po kambarį ir vis kartojo: — Kažkoks siaubas! Per pusryčius beveik nieko nevalgė, vis grįždamas minti­ mis prie ligi išnakčių skaitytų Tarybų Sąjungos dienraščių.

Dar mums neatsikėlus nuo stalo prie durų sučirškė stip­ riai paspaustas skambutis. Į prieškambarį įėjo rašytojas Petras Juodelis, geras Kos­ to pažįstamas. Labai galvotas vyras, plačios erudicijos ir didelės inteligencijos žmogus. Kostas visada mėgo su juo pakalbėti apie politiką ir pasidalinti mintimis apie litera­ tūros naujienas.

Petras Juodelis jau reiškėsi kaip originalus kritikas, gilus analitikas, nors ir nebuvo dar parašęs dides­ nio kiekio straipsnių. Jam nebūnant dažnu svečiu, toks ankstyvas ir staigus P. Juodelio atvykimas gerokai nustebino. Paprašytas už­ eiti į kambarį, jis nė kiek neabejodamas, kad Korsakas jau yra susipažinęs su ta sensacinga Maskvoje skelbiama me­ džiaga, iš karto kreipėsi į jį: — Sakyk, Kostai, kaip tu žiūri į visa tai, kas tenai vyksta? Ir taip paeiliui jie keitėsi žodžiais apie pritrenkusią] juos žinią, negalėdami patikėti tuo, kas neva išaiškėję ir ką skelbė įtūžę Maskvos dienraščiai.

Juodelis,— pastebėjai? Juos veda prokuroras Vyšinskis. Žymiausias valstybės tei­ sėtvarkos žinovas! Ir nepristatoma jokių įrodymų. Mažiau­ sio įkalčių liudijimo!

Virtualios pažintys

Vien keiksmai ir šmeižtas. Kaip tu visa tai aiškini? Korsakas tvirtino, jog negalįs patikėti, kad seni revoliu­ cionieriai, perėję kupė pažintys eliza istorija katorgas, trėmimus. Spalio revoliu­ cijos dalyviai, nuo amžiaus pradžios apsisprendę bolševi­ k ai— visi atsidūrė teisiamųjų suoluose?! Plūstami, pravar­ džiuojami Išties: kur įrodymai, įkalčiai, faktai? Ne, pro­ tas atsisako Revoliucija ryja savo vaikus? Ar gal Rytų satrapas naikina galimus konkurentus?

Juode­ lis su skambančia balse karčia patyčia. Dabar jis maišomas su purvu. Radekas — puikus sti­ listas. Man visada patiko jo straipsniai. Čia kažkas ne taip Tąsyk Maskvos laikraščiuose paskelbta, pasak Juodelio, makabriška misterija stipriai sudrebino ligi tol po kojo­ mis buvusį tvirtą pagrindą.

Ji sukėlė daug abejonių, spė­ liojimų. Ir vis dėlto tikėjimas socializmo esme dar nesusvyravo. Per daug jis buvo įaugęs į Kosto Korsako ir jo artimesnių draugų mąstymą ir jausmus.

Visagalintis laikas pamažu nustūmė į šalį išgyventą, su­ krėtimą, pamažu apnešė jį kasdienių rūpesčių dulkėmis. Viskas, kas ten vyko, buvo taip toli toli ir nesuprantama. Kažkur už nepereinamos geležinės sienos Mes turėjome savo gyvenimą, savų rūpesčių ir savų džiaugsmų. Džiau­ gėmės jaukiu pastogės butuku.

Atsidėję dirbome kiekvie­ nas savo darbą. Skubėjo dienos, kupinos prasmės ir jau­ nystės džiaugsmo, kurio tada dar niekas negalėjo užtemdyti.

O Europos padangėje jau ėmė kauptis grėsmingi, toly­ džio vis grėsmingesnį debesys. Grūmojo kas dieną labiau stiprėjantis pasaulyje fašizmas. Tarp Kosto ir jo draugų vis dažniau buvo kalbama apie antifašistinių jėgų aktyvėjimą Kupė pažintys eliza istorija, apie rašytojų kongresą kultūrai ginti, įvy­ kusį Paryžiuje. Jie kėlė vis didesnį tikėjimą galimybe atsilaikyti fašizmui. Dažnai girdėjau kartojant, kad reikia sukurti antifašistinį Liaudies frontą Lietuvoje. Buvo nuolatos kalbama apie bū­ tiną naujų antifašistinių leidinių organizavimą.

Visus mus tada džiu­ gino, kad jos atsakinguoju redaktoriumi buvo sutikęs pa­ sirašyti mūsų profesorius V. Pirmąjį ir, deja, vienin­ telį išėjusį numerį sudarinėjo K. Nuo to laiko ir užsimezgė šilti santykiai tarp mūsų profesoriaus ir jo studento K.

Ant slenksčio jau tvyrojo neramus, dar neaiškaus lūkes­ čio ir ryžto metas. Vienas toks smūgis ligi šiol dar tebegyvas mano atmin­ tyje. Prisimenu iš tų tolimų metų vieną tautininkų valdžios teikėją M. Atmintyje jis liko kaip dar gana jau­ nas lipšnus žmogus, malonaus veido, kuriame ypač krito į akis labai šviesios, tarsi kiek pablukusios mėlynos akys. Jis mėgo lankyti Konrado kavinę, kur ir tekdavo jį sutikti.

Žilinskas, kuris jau dabarties metu paaukojo užsienyje surinktą savo turtingą paveikslų rinkinį Kauno muziejui. Žilinskas, tuo metu tarnavęs gal net vadova­ vęs? Tačiau gauti šio draudžiamo žurnalo jam nepavykdavo. Netikėda­ mas, kad M. Žilinskas sutiksiąs, jis vis dėlto paprašęs leisti jam su šio žurnalo vienu kitu numeriu, kur liečiami buvę trečiafrontininkai, susipažinti.

Tik su viena sąlyga: skaitykite pats, bet tų žurnalų iš rankų neišleiskite". Atmenu, kaip vieną dieną, parėjęs iš darbo į namus, Kostas trenkė ant stalo glėbį šio draudžiamo žurnalo nu­ merius. Matyt, jau spaustuvėje buvo juos atidžiai perver­ tęs Pasirodo, mes jiems didžiausi priešai! Pliekia mus labiau už fašistus, už visus reakcionierius ir atžagareivius. Keiksmų ir deguto statine už mūsų nuoširdumą ir norą ti­ kėti jais Pripažįsta tik klusniuosius, kurie pildo visus jų įsakymus!

O iš mūsų reikalauja ne kūrybinės literatūros, o vien nevykusių šūkių bei tezių rimavimo. Nesupranta jie mūsų tikrovės, mūsų siekių Kai kurias mintis iš šio straipsnio, pradėto S. Puidos ir J. Apie tą meilę, sako J. Radžvilas, rašo F. Kostui pasakius, jog davęs žodį šios medžiagos nepla­ tinti, V. Drazdauskas labai pasipiktino tokiu jo atsakymu. Kokius tik keiksmus neprigalvoja! Ypač man ir Petrui Cvirkai! Aukštai Kosto vertinamas dėl įžvalgaus proto ir skvar­ baus mąstymo Valys Drazdauskas anais senais metais bu­ vo dar vergiškai atsidavęs Angariečio, Stalino politikai.

Kaip ir daugelis to meto kairiųjų pažiūrų jaunimo, neturė­ jusių tikslesnių žinių apie tai, kas vyko už geležinės sienos Beje, abiem teko skaudžiai nukentėti nuo negailestingai nuožmios Stalino rankos: Z.

Valys Drazdauskas pokaryje, aštriam ir akylam jo žvilgsniui gerokai, matyt, praregėjus, ir, kaip jam buvo būdinga, iš vieno kraštutinumo puolė į priešingybę.

Neil­ gai trukus ir jis susilaukė represijų. Buvo reabilituotas be­ rods tik po XX partijos suvažiavimo. Grįžo iš lagerio labai išsekęs. Palyginti nedaug dalyvavo literatūriniame gyveni­ me. Savo gerai valdomą stilių ir kelių kalbų mokėjimą pa­ šventė vertimo darbui. Šypsodamasis man pranešė: — Turiu tau siurprizą. Spėk, kokį? Gūžtelėjusi pečiais, pamaniau, gal yra gavęs bilietus į kokios nors gastroliuojančios įžymybės pasirodymą?

O gal?. O jis išdrožė: — Nusibodo man vis skalbti svetimus baltinius. Iki gy­ vo kaulo įkyrėjo kritika. Neišgirsi už ją padėkos žodžio